Gröna taks potential - Fastighetsföretagares inställning till gröna tak

Abstract

ed växande fokus på hållbart byggande och en positiv klimatpåverkan är gröna tak ett bra alternativ till traditionella tak. Det är allmänt accepterat att gröna tak har en mängd miljö-, ekonomiska och sociala fördelar. Malmö genomgår en växande urbanisering har ett stort potential att få fördelarna med gröna tak, men som inte ofta ses i befintliga eller nya byggnader. Att förstå dess grundläggande orsaker är viktigt för att främja en större skala implementering av gröna tak. Dessutom visar tidigare studier att med växande urbanisering ökar hårdgjort ytan i städer som leder till översvämningar och kostsamma skador på fastigheter.Syftet med studien är att undersöka fastighetsföretagare inställning till gröna tak och dess potential att minska risken för översvämningar vid skyfall. Den rationella metoden användes för att beräkna dagvattenflöde och besvara huruvida vegetationstak kan minska avrinningen från taket samt förmå att motverka översvämningar. Dessutom beräknas den ekonomiska lönsamheten av gröna tak i jämförelse till traditionella tak för ett 30 till 60 års period. En enkätundersökning med flervalsfrågor utfördes för att undersöka fastighetsföretagares inställning till vegetationstak samt vilka de främsta orsakerna är till varför de väljer bort gröna tak. Datainsamling skedde med hjälp av litteratur-, enkät- och intervjustudie.The purpose of the study is to investigate property owners' attitude to green roofs and its potential to reduce the risk of floods in the event of a downpour. The rational method was used to calculate stormwater flow and answer whether vegetation roofs can reduce runoff from the roof. A survey with multiple-choice questions was conducted to examine property owners' attitudes towards vegetation roofs and what the main reasons for not choosing green roofs. Data collection was done with the help of literature, questionnaire, and interview study.The study compares stormwater flows of extensive and semi-intensive green roofs with traditional roofs. The stormwater calculations showed that green roofs reduce runoff from the roofs in comparison with traditional cardboard roofs. The root causes that property owners have for not choosing green roofs were identified as; "green roofs require special knowledge in construction technology", "green roofs can cause damage", "green roofs increase design and construction costs" and "green roofs can cause technical difficulties". The survey showed that property owners have a positive attitude towards vegetation roofs but tha

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Full text is not available
oai:DiVA.org:mau-20234Last time updated on 12/11/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.