El foment lector en l’àmbit de l’Educació Superior a través dels tallers dialògics de lectura

Abstract

Aquest estudi investiga sobre la implementació d’un taller dialògic de lectura en l’assignatura intensiva de caràcter optatiu Literatura Catalana Infantil, del tercer curs del Grau de Mestre en Educació Primària de la Universitat d’Alacant. L’objectiu principal d’aquesta acció educativa innovadora ha sigut incentivar la participació i l’atenció de l’alumnat, i desenvolupar-ne el gust per la lectura. En aquest sentit, s’ha involucrat els participants en la lectura individual i comentari col·lectiu de tres obres prèviament seleccionades, atenent a criteris de qualitat literària, d’una banda, i a interessos dels discents, de l’altra. La valoració de l’activitat s’ha portat a terme mitjançant les aportacions de l’alumnat en un blog individual de seguiment de les activitats de l’assignatura. Així mateix, com a instrument avaluatiu s’ha elaborat un qüestionari ad hoc que cerca la valoració de l’alumnat quant a la pròpia experiència en el taller dialògic. Els resultats de la investigació permeten concloure que l’alumnat participant en la pràctica innovadora ha experimentat un increment perceptible del gust per la lectura i un canvi de consciència en la valoració de la literatura com a clau que obri el pany de l’aprenentatge.El present treball s’emmarca en el si del Programa de Xarxes-I3CE d’investigació en docència universitària del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa-Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant (convocatòria 2019-20), Ref.: 474

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.