Article thumbnail
Location of Repository

Културно наследство - интерна скрипта на предавања, презентации и слајдови

By Nikola Dimitrov

Abstract

Содржински се опфатени шест посебни наставни теми, кои културното наследство го обработуваат во глобални и национални рамки. Станува збор за следните теми: Вовед во културното наследство; Туристичко историско – географски преглед на уметноста и културата во светот и Македонија (распределена по временски период од најстарите времиња до денес); Регионален преглед на културното наследство во Македонија; Етнографско наследство; Културен туризам, валоризација и менаџмент; Културен туризам и валоризација на културното наследство во Македонија

Topics: Other social sciences, Social and economic geography
Year: 2011
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:15511

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.