Article thumbnail
Location of Repository

Industriski dizajn 1

By Petar Namicev

Abstract

Целта на наставата по предметот Индустриски дизајн 1 е студентите да се запознаат и да ги согледаат историските аспекти и влијаниа при создавањето на дизајнот во индустриското производство, што претставува еден сложен проектирачки процес. Притоа потребно е да ја совладаат основата на техниката на презентирање при проектирањето и пласирањето на одредени елементи од дизајнот. Потребно е студентите успешно да ја применуваат методологијата на проектирањето на предметите од индустрискиот дизајн. Во текот на наставата потребно е да ги совладаат сите аспекти на влијанијата и обликувањето при сложениот интердисциплина-рен процес на проектирање на индустриските производи. Да ги согледаат сите елемети кои се применуваат при проектирањето, да се оспособат за задоволување на современите дизајнерски решенија според одредени барања на современата техника и технологија на обликување и производство на индустрискиот дизајн. Преку следењето на наставата од овој предмет студентите добиваат сознанија и теоретско-практична подлога за процесот на дизајнирање, каде процесот на обликување добива завршна форма на комплетен проект

Topics: Other engineering and technologies
Publisher: Evropski Univerzitet Republika Makedonija, Fakultet za Art i dizajn
Year: 2009
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:15501

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.