Article thumbnail

Загрозување на недвижното културно наследство во Република Македонија од елементарни непогоди и потребата од мапирање и елаборирање на критични места

By Trajce Nacev and Dragan Veselinov

Abstract

Се почестите појави на елементарни непогоди на територијата на Република Македонија покрај за човекот претставуваат опасност и за материјалните добра. Недвижното културно наследство како дел од материјалните добра на државата е изложено на опасност од негово уништување или оштетување при појава на елементарни непогоди. Поради тоа неопходно е увидување на најчестите видови на елементарни непогоди кои би го загрозиле овој вид на наследство, како и мапирање и елаборирање на критичи места за полесно и поефикасно превенирање и справување со ваквите опасности и загрозувања. Клучни зборови: недвижно културно наследство, елементарни непогоди, Република Македонија, мапирање, елаборирање

Topics: History and archaeology
Publisher: Institute of knowledge management Skopje, Macedonia
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:14822

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.