Article thumbnail
Location of Repository

Заштита од пожара са економског аспекта у енергетици

By Zlatko Sovreski, Simeon Simeonov, Misko Dzidrov, Slavco Cvetkov, Sasko Dimitrov and Maja Kukuseva

Abstract

При експлоатацијата и работата на енергетските капацитети се појавуваат пожари кои имаат повеќекратни негативни последици врз истите. Овие последици можат да бидат директни и индиректни (економски). Последици од пожарите се манифестираат како материјални штети не само на енергетските комплекси туку и на пошироката животна средина. Овие пожари во основа предизвикуваат несогледливи енергетски, економски, еколошки, социјални и други последици. Трудот неспорно ја укажува потребата од постојано и непрекинато превземање на соодветни превентивни мерки за навремено спречување на пожарите. Превентивно делување економски е пооправдано во спор

Topics: Mechanical engineering
Publisher: Zbornik radova, Kostalac
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:14706

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.