Article thumbnail

Управување со портфолио од хартии од вредност

By Risto Fotov

Abstract

Во индустријата на издавање, а особено на тргување на хартии од вредност, поимот портфолио подразбира збрир или група на средства изразени во различни видови на ХВ што се чуваат како холдинг. Составувањето и структурата на портфолиото претставува оперативна активност мотивирана од желбата да се постигне определена очекувана добивка - принос при прифатлив ризик. Со оглед на тоа што станува збор за исполнување на определени специфичности, стручни знаења и познавање на проблематиката на тргување со ХВ и нивните разни модалитети во кои можат да се чуваат односно тргуваат на берзите..

Topics: Economics and business
Year: 1999
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:3073

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.