Article thumbnail

Запоставен инвестиционен потенцијал

By Risto Fotov

Abstract

Земјите кои се зафатени со политичка и економска транзиција, меѓу кои се вбројува и нашата, се соочуваат со перманентно неповолни состојби. Во последните години, на примерот со нашата држава, забележлива е тенденција на опаѓање на реалниот општествен производ. Како да се стави крај на ваквите состојби и се обезбеди нужниот чекор на пресврт кон позитивни и динамични развојни остварувања? Тоа е прашање што го преокупира вниманието на општествената заедница. Нема сомнение дека е неопходно започнување на агресивен стопански развој. Внесувањето на националната економија во зоната на стопански развој подразбира поттикнување и заживување на инвестиционата активност. Тоа од своја страна бара критична маса на акумулација, која во нашата земја е најоскудниот ресурс. Постојат бројни начини на нејзино обезбедување и организирање било од домашни или од странски извори

Topics: Economics and business
Publisher: Претпријатие за издавачка и публицистичка дејност " Бизнис Медиум "
Year: 1994
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:3071

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.