Article thumbnail
Location of Repository

Accounting as a control system

By Blagica Jovanova and Aleksandar Kostadinovski

Abstract

Функцията „контрол" представлява наблюдаване и сравняване на действително получените резултати с предварително планираните и извършване на своевременни промени в индивидуалното и груповото поведение и в организацията като цяло. Основната причина, поради която ръководителите осъществяват контрол, е ефективността на организацията. Функцията контрол не е нещо еднократно, едноактно, едноаспектно, а процес на наблюдение и оценяване на организационната ефективност и предприемане на действия, с които се поддържа или подобрява организационната ефективност. От своя страна, счетоводтвото притежава силата и възможностите да бъде възприемано имено като контролна система, тъй като то не само генерира резултати, но и дава възможност тези резултати да бъдат интепретирани в управленските решения на ръководното тяло на организацията. Цел на настоящия доклад е да разгледа как точно счетоводството и създаваната от него информация може да бъде възприемана кано контролна система и как чрез информацията, генерирана от счетоводството може да се осъществи ефективен контрол и постигане на високо ефективни резултати в организацията

Topics: Economics and business
Year: 2011
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1672

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.