Article thumbnail
Location of Repository

Состојби и можности за производство на соја во Република Македонија

By Goce Vasilevski, D Bosev and Ljupco Mihajlov

Abstract

Со оваа испитување дадена е актуелната состојба и можностите за производство на соја во Македонија. Дадени се и информации за сортите на соја со висок принос, кои можат да се одгледуваат во нашата држава. Затоа што во литературата се среќаваат различни информации за условите за растење на сојата, направивме испитување на два различни региони со повеќе различни сорти. Приностот е меѓу 1963 и 6500кг/xa, а апсолутната маса на семето е меѓу 103 и 128г

Topics: Other agricultural sciences
Year: 2001
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1140

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.