Article thumbnail
Location of Repository

Хемија-Скрипта за студенти на Општа медицина при УГД Штип

By Rubin Gulaboski

Abstract

Скриптата по предметот Хемија содржи материјал поделен во 12 поглавја и во оваа скрипта се опфатени делови од Материја, Структура на атомите, Номенклатура на неоргански соединенија, Квантно-механичка теорија, Хемиски врски, Гасови и својства на гасовите, Раствори, Хемиски реакции, Киселини и бази, Хидролиза, Пуфери, Номенклатура на органски соединенија, Главни типови на органски соединенија и нивни својства

Topics: Biological sciences, Chemical sciences, Physical sciences
Year: 2009
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1111

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.