Article thumbnail
Location of Repository

Значењето на туризмот во економската активност на Македонија

By Biljana Petrevska

Abstract

Трудот прави обид за спроведување сеопфатна анализа на директните економски ефекти на туризмот, со цел да се согледа, и до некаде, да се квантифицира економската корист од туризмот во Македонија. Во таа насока, најнапред е анализиран придонесот на туризмот во вкупната економска активност изразен преку БДП создаден во хотелскиот и ресторантскиот сектор. Потоа, следи анализа на вработените во туризмот и можноста за генерирање нови работни места. Значењето на туризмот во економската активност е заокружено со анализа на платниот биланс, поконкретно на нето приливите од туристички услуги

Topics: Economics and business, Other social sciences
Publisher: МИТ Универзитет – Скопје
Year: 2010
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1078

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.