thesis

Türkiye'de il özel idarelerinin gelişimi ve dönüşümü

Abstract

Dünyada hızlı bir şekilde yaşanan değişim dönüşüm sürecinin etkilerini kamu yönetimi alanında da görmek mümkündür. Bu süreç, yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Sorunları çözmek, gelişmelere ayak uydurmak için yönetim sisteminde reform yapmak hem ihtiyaç hem de zorunluluk halini almıştır. Bu nedenle Türk yönetim sisteminde reform çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İl Özel İdareleri (İ.Ö.İ.) açısından son dönemde yaşanan en önemli reform çalışması, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlükten kaldırılıp, yerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun konulmasıdır. Yeni il özel idaresi kanunuyla, il özel idaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun, İ.Ö.İ. için birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Tezin araştırma aşamasında; il sınırları içinde yaşayan insanların, mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İl Özel İdareleri için Osmanlı İmparatorluğundan başlanarak günümüze kadar gerçekleştirilen reform çalışmaları belirtilmiş, ancak 5302 sayılı yeni İl Özel İdaresi Kanunu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu anlamda günümüze kadar uzanan sorunlarla çözüm önerileri belirlenerek, kamu yönetimi reformu kapsamında yürürlük kazanan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilen yeni yapının neleri içerdiği, eski ve yeni kanunun karşılaştırmalarına yer verilerek incelenmiştir. Sonuç olarak, İl Özel İdareleri'nin 5302 sayılı kanunla eski yapıya nazaran daha etkin, özerk, katılımcı bir yapıya kavuştuğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, İl Özel İdareleri, Reform.\ud Effects of the rapid change and transformation process in the world can also be seen in the field of public administration. This process also brings new problems. In order to deal with problems and keep up with developments has become both necessity and obligation to reform public adminitration systems. Therefore, reform studies were carried out in the Turkish Administrative system. The most important change in the recent period from the point of view of special provincial administrations is the repealing of the Special Provincial Administrative Code numbered 3360 and promulgation of the Special Provincial Administrative (SPA) Code numbered 5302. Through the new Special Provincial Administrative code; the establishment, organs, administration, tasks, authorizations, responsibilities, working methods and Essentials were re-organized. This code has brought many changes for special provincial administrations. In the investigation part of the thesis, reform studies fort he SPA that have been established so as to correspond to the people's local common needs have been determined beginning from Otoman Empire up to now, but focused on SPA 5302. We look at the problems up to now, the changes that have been made, and the aspects of SPA 5302 that aim to make special administration law effective, modern, fruitful and transparent local administration units. The problems encountered up to now and the suggested solutions has described and the content of new structures of SPA 5302 in public administration reform extent have been discussed comparing the old and the new law. As a result it was found out that SPA 5302 is more effective, autonomous and participant than SPA 3360. Key Words: Local Administration, Special Provincial Administrations, Reform

Similar works

Full text

Suleyman Demirel University Research RepositoryProvided a free PDF (195.62 KB)

647/core882oai:generic.eprints.org:647/core882
Last time updated on May 21, 2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.