Opplæring i bedrift: Hvordan har lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfag erfart den yrkespedagogiske opplæringen i læretida?

Abstract

Denne rapporten dokumenterer hvordan opplæring av lærlinger har foregått ved videregående skoles Lærebedrift. Navnet er gitt for å anonymisere skolen og arbeidsplassen. Problemstillingen er: Hvordan har lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfag erfart den yrkespedagogiske opplæringen i læretida? Bakgrunnen for denne masteroppgaven er at jeg har lagt til rette opplæring av lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfag ved Lærebedriften med utgangspunkt i yrkesdidaktikk og erfaringslæring. Yrkesdidaktikk kan forklares som praktisk-teoretisk planlegging, gjennomføring, vurdering og kritisk analyse av yrkesspesifikke undervisnings- og læringsprosesser i skole og arbeidsliv. For å forstå erfaringslæring er det greit å si noe om hva læring er. Læring er en forandring av opplevelser eller atferd som følge av erfaring. Erfaringslæring kan forklares med at erfaringer over handlinger bearbeides på en systematisk måte, at læring skjer gjennom erfaring ved å utføre en handling. I erfaringslæring utføres en handling som observeres, reflekteres og vurderes over. Tilrettelegging av ny handling gjøres på bakgrunn av tidligere erfaringer. Når det reflekteres over og analyseres over de erfaringer som gjøres utvikles ny kunnskap som øker kompetansen. Lærlingene ved Lærebedriften har gjennomført arbeidsoppdrag i opplæringen. Sentralt i opplæringen har vært at lærlingene har lagt til rette aktiviteter for elever i særskilt tilrettelagt opplæring med utgangspunkt i elevenes IOP. I arbeidsoppdragene har lærlingene selv bidratt til å planlegge, gjennomføre og vurdere aktivitetene, både skriftlig og praktisk. I gjennomføring av undersøkelsen i denne masteroppgaven har jeg brukt kvalitativ metode med utgangspunkt i hermeneutisk retning, hvor jeg legger til rette for at lærlingene kan fortelle sine historier, eller narrativer. Historiefortelling og narrativer uttrykker det samme, det er en historie som fortelles og blir fortolket av en annen på sin måte. Hermeneutikk er fortolkningslære, og handler om å tolke og forstå det som fortelles. Jeg har hatt samtaler med hver av de tre lærlingene som har vært med i denne undersøkelsen. Med utgangspunkt i problemstillingen har de fortalt sine historier/ narrativer om deres erfaringer og opplevelser fra opplæringen i Lærebedriften. Etter samtalene har jeg fortolket og beskrevet deres fortellinger, og har drøftet deres erfaringer og opplevelser i lys av den teorien som er sentral i forhold til den yrkesdidaktiske opplæringen. Dette med tanke på om opplæringen kan videreføres slik den foregår i dag eller den må endres.Master i yrkespedagogik

Similar works

Full text

thumbnail-image

Open Digital Archive at Oslo and Akershus University College

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.