Treatment of patients with cardiovascular diseases

Abstract

Kardiovaskulárními onemocněními trpí velké množství lidí, a jak se prodlužuje délka života, srdečních onemocnění přibývá. Důležitou roli hraje komunikace a získávání validních anamnestických údajů od pacientů. Pacienti by měli dobře znát své onemocnění a rizikové faktory sním spojené. V teoretické části jsem se zabývala problematikou kardiovaskulárních onemocnění, jejich diagnostikou a léčbou. Na základě toho byli vybráni pacienti s kardiovaskulárními onemocněními, se kterými se v praktické části provedli kazuistiky.ObhájenoA lot of people have cardiovascular disease. Frequency of these diseases is increasing with high age of patients. Very important is comunication and obtaining of right numbers from patients. They should know their disease and risk factors. In the first part of this thesis is describe cardiovascular disease, diagnostic and therapy. In the second part were chosen two patients with cardiovascular disease. An then was made anamnesis

Similar works

This paper was published in DSpace at University of West Bohemia.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.