Adaptation process of employees in the organization

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na adaptační proces a jeho roli při prvním vstupu do zaměstnání. Proces adaptace zaměstnanců spadá do činností v rámci průběhu řízení lidských zdrojů, které má na starosti personální oddělení. Lidské zdroje jsou brány jako základní stavební kámen podnikového úspěchu, protože jen existence dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců může vést k jeho rozvoji. Teoretická část práce uvádí čtenáře do problematiky řízení lidských zdrojů a vymezuje základní pojmy, které s adaptačním procesem souvisejí. Dále vytyčuje jeho cíle a nastiňuje jeho samotný průběh. V praktické části rozebíráme adaptaci v bankovní společnosti, která si kvůli poskytování interních zdrojů nepřála uveřejnit svůj název. Proto ji označujeme jako Společnost X. Nejprve jsme udělali rozhovor s manažerem jedné z poboček, který nám poskytl informace ohledně toho, jakým způsobem by měl adaptační proces ve společnosti probíhat. Poté jsme vyzpovídali jednoho ze zaměstnanců, který tímto procesem prošel teprve nedávno. Zároveň se jednalo o jeho první zaměstnání. Z jeho strany došlo ke zhodnocení přístupu společnosti X k celému adaptačnímu procesu. Dotazovali jsme se ho, zda má dojem, že se v jeho průběhu naučil vše, co je při vstupu do prvního zaměstnání důležité. V závěrečné části této práce porovnáváme pohled ze strany zaměstnavatele se stranou zaměstnance.ObhájenoThis undergraduate thesis focuses on the process of adaptation and its role at the first entry into employment. The process of adaptation of employees is part of the activities within the frame of the process of human resources management, which falls under the activity of the personnel department. Human sources are considered the elementary prerequisite for business success because it is only the existence of well-qualified employees that can lead to its successful development. The theoretical part introduces to the reader the issue of human resources management and defines the basic concepts that are related to the process of adaptation. Further on, the thesis sets the goals of the adaptation process and outlines its course. In the practical part of the thesis we focus on the adaptation in a banking company, labelled "X" (since the company provided internal resources, they did not wish to use their name). First we interviewed the manager of one the company's branches. He gave us information of how the adaptation process should take place. After that we interviewed one of the employees who had gone through this process quite recently. At the same moment this was his first job. He evaluated the company's attitude to the whole adaptation process. He was also asked whether he felt that during this process he had learnt all important when entering the first job. In the final part we compare the employer's point of view the employee's

Similar works

This paper was published in DSpace at University of West Bohemia.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.