Business analysis of "Kraš d.d." company

Abstract

Konditorska industrija je važna grana prehrambene industrije koja ima veliki utjecaj na funkcioniranje ukupnog gospodarstva Hrvatske. Kraš d.d. je zahvaljujući svojoj kvaliteti, tradiciji i izgrađenom odnosu s potrošačima, vodeći konditorski proizvođač u Hrvatskoj, a ujedno i jedan od najvećih u jugoistočnoj Europi. Cilj ovog rada je stoga iznijeti ocjenu njegova poslovanja. U prvom dijelu rada će se teorijski objasniti poslovna analiza poduzeća. Objasnit će se modeli analize vanjskog okruženja poduzeća, odnosno PESTLE analiza i Porterov model 5 sila, te temeljni financijski izvještaji i financijski pokazatelji. U drugom dijelu rada će se najprije analizirati vanjsko okruženje i industrija u kojoj Kraš posluje. Potom će se analizirati financijska situacija poduzeća temeljem analize financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja za razdoblje od 2014. do 2018. godine. Dobiveni rezultati uspješnosti poduzeća Kraš d.d. će se na temelju odabranih pokazatelja usporediti s poslovanjem poduzeća Zvečevo d.d., jednim od njegovih glavnih konkurenata. Na kraju rada konstruirat će se SWOT matrica poduzeća, kojom će se dati cjelokupna slika poslovanja poduzeća

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.