oaioai:repozitorij.pmf.unizg.hr:pmf_8377

Modeliranje odnosa poslovanja profitnih poduzeća i neprofitnih organizacija na tržištu društvenih dobara

Abstract

U ovom diplomskom radu obradili smo model društveno odgovornog poslovanja profitnih poduzeća i neprofitnih organizacija na tržištu društvenih dobara. Cilj rada bio je proučiti odnose na tržištu potrošačkih dobara i društvenih dobara te odrediti Pareto optimalne ravnoteže. U uvodom poglavlju opisali smo matematičke i ekonomske termine kojima se služimo u diplomskom radu, a to su sama struktura tržišta proizvoda i društvenih dobara, koncept i razvoj društveno odgovornog poslovanja, Pareto optimalnost, model diferenciranog duopola te Cobb-Douglasova funkcija proizvodnje. U drugom poglavlju promatrali smo u kojoj mjeri društveno odgovorno poslovanje doprinosi dioničarima poduzeća te doprinosi li društveno odgovorno poslovanje korisnicima društvenih dobara. Usklađivanjem zahtjeva dioničara poduzeća, korisnika društvenih dobara te neprofitnih organizacija tražili smo Pareto optimalne ravnoteže društveno odgovornog poslovanja, tako da se blagostanje bilo kojeg sudionika tržišta ne može povećati bez da se naruši blagostanje drugog sudionika. Takve Pareto optimalne ravnoteže promatrali smo kroz tri parametra, a to su stupanj supstitutabilnosti dobara, troškovna prednost te asimetričnost informacija. Zadnji dio poglavlja posvećen je modeliranju proizvodnje dobara kod poduzeća i neprofitnih organizacija pomoću Cobb-Douglasove funkcije. Različiti pristupi u proizvodnji društvenih dobara kao što su integracija proizvodnje društvenih dobara u postojeće poslovne aktivnosti, poduzeću mogu donijeti troškovnu prednost nad neprofitnom organizacijom. S druge strane, ako troškova prednost ne postoji, poduzeće i dalje može provoditi društveno odgovorno poslovanje, ali pritom društvena dobra neće proizvoditi samostalno. Za kraj, mogli bismo reći da su moderni zahtjevi poslovanja s kojima se susreću poduzeća sve kompleksniji te postaju sve više usmjereni na blagostanje šire zajednice. Ovaj model predstavlja objektivne činjenice kojima se postiže veće blagostanje svih sudionika na tržištu jednostavom motivacijom "do well by doing good" - posluj dobro čineći dobro.In this thesis, we have elaborated the model of corporate social responsibility of for-profit firms and non-profit organizations in the market of social goods. The aim of the paper was to examine the relationship between the consumer and social goods market and to find the Pareto optimal equilibrium. In the introduction, we described the mathematical and economic terms that we use in the this work, such as structure of the consumer and social goods market, the concept and development of corporate social responsibility, Pareto optimality, the differentiated duopoly model and the Cobb-Douglas production function. In Chapter Two, we looked at whether corporate social responsibility contributes to shareholders and does it affect welfare of recipients. Harmonizing requirements for shareholders of companies, social good recipients and non-profit organizations we have found Pareto optimal equilibrium in which the benefit of any participant cannot be increased without harming the well-being of the other participant. We have observed Pareto optimal equilibriums through three parameters and those are: substitutability in social goods market, cost advantage and asymmetry of information. The last section of the chapter focuses on production models for businesses and non-profits using the Cobb-Douglas production function. A different approach to production of social goods, such as integrating production into existing business activities, can lead to a cost advantage over non-profit organization. On the other hand, if the cost advantage does not exist, the company will still be able to conduct corporate social responsibility, but will not produce the social good on its own. In the end, we could say that modern business requests for companies are complex and set more and more focused on the welfare of the wider community. This model presents objective facts to achieve greater well-being for all market participants by simply motivation "do well by doing good"

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Faculty of Science, University of Zagreb

Provided original full text link
oaioai:repozitorij.pmf.unizg.hr:pmf_8377Last time updated on 11/24/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.