oaioai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/15773

On the question of children's harmonious development

Abstract

У роботі розглядаються зміст терміну "гармонійність фізичного розвитку" та методологічні основи оцінки гармонійності (пропорційності) фізичного розвитку дітей. Наведені три основних методи такої оцінки, проаналізовані їх переваги та недоліки. За аналізом, проведеним на основі власних регіональних антропометричних стандартів, найбільш адекватною меті можна вважати оцінку за перцентильною формою "індексу маси тіла". Цей індекс включає чотири основних виміри (вік, стать, зріст та масу тіла) дитини і має високу ступінь кореляції із гармонійністю визначеною іншими методами.The meaning of the term "harmonious physical development" was analyzed in the article. Three basic assessments of body proportion methods were used. The most effective is the method with utilization of "body mass index" in percentile form. It includes four principal measures (age, sex, stature and weight) of children and highly correlates with complex estimation of harmonious physical development

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Provided original full text link
oaioai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/15773Last time updated on 11/24/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.