Article thumbnail

Two different approaches to the new model of preparatory proceedings

By Piotr Hofmański and Janusz Śliwa

Abstract

Pierwszy z autorów (część 1) broni reformy postępowania karnego, w tym w zakresie postępowania przygotowawczego, która jest zachowawcza, twierdząc, że już zmiana samego celu postępowania sprowadzająca się do zebrania, zabezpieczenia i utrwalenia dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia po-stępowania, wyraźnie wskazuje na istotną przebudowę jego modelu. Z kolei, drugi autor (część 2), odnosząc się do nowej treści przepisów kodeksu, pod-nosi, że zmiana celu postępowania przygotowawczego, bez wprowadzenia zmian w innych przepisach o charakterze wykonawczym, może nie doprowadzić do zakładanych zmian działań praktycznych organów postępowania przygotowawczego, i przytacza szereg argumentów wskazujących na trudności w pełnej rekonstrukcji nowego modelu.The first author (part 1) supports the reform of criminal proceedings, including preparatory proceedings, considering the reform to be conservative and claiming that already the modification of the purpose of the proceedings, which purpose is now to collect, perpetuate, and document evidence to the extent necessary to substantiate an indictment or other relevant measure to finalize proceedings, clearly indicates that the model of the proceedings has been essentially reshaped. In turn, the second author, referring to the new content of the provisions of the Code of Criminal Procedure argues that the change in aim of the preparatory proceedings, without introducing changes in other provisions of an executive nature, may not lead to the assumed changes in practical actions by authorities responsible for preparatory proceedings, and quotes a series of arguments indicating difficulties in full reconstruction of the new model

Year: 2015
OAI identifier: oai:ruj.uj.edu.pl:item/251151
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://pk.gov.pl/prokuratura/... (external link)
  • https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.