000159

Abstract

MRVICE Jlrva tek sam Jobu siromahu hrana dovoljna PJESXISTVO SLOBODI O lijepa, o draga, O sladka slobodo, Dar, u kom sva blaga ViJnji nam Bog je do! Uzroio litini Od nc$e sve slave, Uresu jedini Od ove Dubrave! Sva srebra, sva zlala Svi ljudski livoti Ne mcgu bit plata Tvoj Pistol Ijepoti! U jedinstvu, u Ijubavi Neka drali dan lilazl, Ovdi naiim skladnim glasi Slob ode; se draga slavi O lijepa, o draga, O sladka slobodo Dar, u kom sva blaga Viinji nam Bog je do! IVAN GUNDULIC N A K R A J U u mom malom malo je zar mole bitl vece mravl leptlri Igre nezdravi san lire zrcalu okrenem ledja bitl obiidn isti umredu aceg od sebe. no zno]u£i za njene dinje. Radovan Mladjenovll-Mrdj- a t od tog proslu i zivjeti pa sacckah zutii erventi proslost prcdam zclcnoj budc neka rccc Tvorac i to vrsti u ovo ncka Sntnjc rijee mudrosti na Illja Gallc Ovo je joS jedan na£in gusanstva. Clsti oblik gusanstva. koje je, vilim dljovima malih Ijudi, podiinjeno. Tridesetak milja sjeverno od Sudbu-ry, malen rastom — manji sa Gusan. A LITTLE PUSHMAN, smjeiten je, sa svojom katedrom guranja, u Colemanu, u gradicu, Da prije nego bi moglo doCl do kaiem —- da Je ovo pried o Covjeku podzemnc snage koja se gubi u njegovoj mafenkosti kad izidje na povriinu. Dakle, pried o Co vjeku koji je u svojom povriinskom 2i-vo- tu drugaJiji. Sasvim. I nije ni tako loi, tako daleko kako sam ovjeiten. I drug je i prijatelj i sve — povriinski, a u podzemlju sve podzemne vode Iz njeg izviru i vjetrovi duvaju; — za novae. Ni Gusan da nije novca ne bi bio, jer Ijudi ie I ime orodoti i nece vile biti Mirko nego Mike — za novae A to je vec nelto drugo; osobna karta kok ja necu iz punjoti i u kojoj neCe moje opazke biti ubi-Ijeicne- , jer jo imam svofu osobnu kartu, svoga osobnog jo. koji sa soagom svoje osobne volje i neguranja, postigco mnogo. Taj koji gura i svojim guranjem slo bodu oduzima rodrtfku i zakon snala ienja i zakon korildenja sebe, kao pro izvoda rada u pro'zvodnfi, je tako maK, pa stgurno zato Ito u svojo] maTenkosti nemoze svu svoju malenkost ponffettt on Je gura . . . On ma i ne bo I tako mak ptacu. To sve Jto vrijedi. Ne on, ved koju je molda opet nedozvo IJeno dobto. Ovo ne tvfdim i nemam za to dokaz. Sest doJara na sat i vo zarinu i vrieme vo!n{e I sve pogodno sti, 5to Sni da kalemo: — eto ne za tadjuje tako malo. MISLI UREDJUJE I L I J A ERO GALIC STANISLAV SIMIC: — jezik i p.TEsxiK — — Rijec" nie odieda. — Pjesniitvo je vremenu propis. — DruXtvo bez kritike je bez prove svifesH o sebi. — Pesni3tvo je izraz tlobode u pjesniku. — U borbi, u kojoj )b fraza proti frozi, pobjedjuje fraza. Pobjeda froze je poraz koltwre. — Jezlku je civilizocije natuprot {e-z- ik kutture. — Tudjtee uporrebljava komu je Jezik tudjinac — NauSti se jeziku svoga naroda Ijudi bi htjeli bez muke, makar nlsu protl naporo kada uce Jezik stranl. — Ruidn jezik Je narijeije grdobna Ihota. —- Tko se sluiJ (ezJkom a ne sluii {ezlku, nlje plsac — Narodnl Jezik Je rudokop. — Jezik Je, tu I tamo, postaa veC av-n- a sablazan. — Pisao netko znanost Hi mudrost, piJe jezik; kakav mu Je Jezik, fakvo mu i znanje, i tako je mudar. Vid jen je naucih sc sadaSnjc prolaznosti zutog nfanja zatvorcnih kutova saznanja za vjecnost buducu jirolaznc brzinc trcnutacnost na razkscuda vjecnosti . . . ncka . . . budc bijaSc majmunskoj viSak prividjenjima vidjenja nedovidjenog jc moje vidjenje budc zakon k'o posljcdnja vlastitoj kozi tzkuSan Ero SATIliOKUT A LITTLE PUSHMAN sposob-nold- u. nepostojecom sje-vernoontarijs- kom Levacku. odmah, nerazumjevanja, razumivo Gusanom je negova dozvoki nogona Ima svoju sobu, svoja kola i svoje mjesto u Boarding-house- u i iivl. Pored toga on ima i posao koji je, nema sum-nj- e u poslovnu odgovornost, odgovoran. Ljude gurati, ne kao kolica, razumivo, vec omalovaiavati, izfisnuti zrak u prostoru kojeg dotijni zauz'ma sa za-djevica- ma fiziikim I duSevnim, na iur-b- u ponukavati, s prezirnim nijekanjem sposobnosti i discipline na radnom mje-st- u, 'e posljednji krlk ustavne promjene u gujanskom zakoniku. A covjeka Jake volje gurati, Jaka volja guraSa treba, leg a nal "pushman" nema dostatno, razlog je cesto £iv£an. A opet, na svoju ruku vrlo Je zanimiv. Mali je. mlad i zato smijelan. Glava ;ndijanska, on Slovenac, po shvaeanju uglavnom Jugoslaven. Neku ekavsku engleJdinu pt'xla, zna i njemadki, a ka-kav bi on. Bole mi na mojoj usudjeno sti oprosti, Slovenac bio, ako ne bi znao njemaJki. Kale da prica i hrvatskl, ma-d- a u svojoj tvrdoglavoj samouvjereno-sti- , kad mu ponetko kaie nevjeruje, da hrvatski prija kako to Sine Madjari {Znate ono u stilu: — Moj iena zaklo mulki kokoi . . .). I tako Da je dosadan to nitko nezna niti mole znoti, jer cijeli boiji dan dugi u svojo] guroJkoj umiiljenosti luti, a onda odjedncm u impetattvu, koo iza sna kratko: — Mali —— hitJerovskom stro golcu i kralraleksandrovskom samou (гегепо1бЈ. — Dodji ovomol Drli to. I tako, dani proteze. gura se I iivi. A UT-TL- E PUSHMAN, ironijo moja sveopca, ima Hjepo zantmanje. I nije pJadeno a la carte. Vrlo zanimivo. Netko gura koHca, netko ifvde . . . razlika je tek u tome ito kottca re ra-zumf- fu I ne osjecafu, a Ifudi to line. TreboH b' bar. 1971 svibnja 1. u Sudbury leg. "SLOBODA" Ja 1 moja kuca baS smo slrotanl . . . Neznamo . . . ni stana i uvek smo saml. Mojoj kuci svaka se znana nadje a ja Je LstuCem. da ne bude svadje. Ne sme ni da laje niti pak da ska£e a kad jadnlk jede ne sine ni da zvace . . . Zato Je sloboda svakom svoja draga millja od sega 1 najvetfeg blaga. Bclka Tamo Jagnje u zumbulima Ovca blejl Javlja svLma doblla je bebu Jagnje u baAtl sa zumbulima. Ptlca cula prva pa s drveta sletUa, gleda Jagnje malo pa se brzo setlla. KliCe ptica veselo, glasno peva, cvTkude, svu Je decu dozvala 1 starlje iz ku!e. Ljublca Boianld Misli o zenama 2enska priroda je kao more: popuSta najmanjem pritisku, a ipak nosi najvcdl icret. 2cna nije uvijck sretna uz onos kopa voli, all jc uvijck nesredna sa onim koga ne voll. Лко iena kupujc ko$ulju, zaljubljena Je, ako je pere i pcgla, udata je; ako se pri-llko- m peglanja koiulje sml JeSI onda je 1 jedno 1 drugo. 2cnc pojcdnostavljuju naS bol i udvostrufuju naSu sreu. 2cne su pamctnlje od mu-skara- ca jer manjc znaju i viSe razumiju. AFORIZMI SAMO Istoriju mogu plsatl i neplsmeni. VOL1TE 1 dalje domo vlnu, all ne budlte IJubo-mor- ni kad ona nckog usre- - DA JE cutanje zlato govomlcl ne bi bill najboga-tij- l, nego najsiromaSniJl Iju-di. KAD SU cull da refor-m- a trail samoodxicanja, mnogl su se prvo odrekll — reforme. STETA sto se presude IzxiCu u ime naroda, a ne u ime pravde. SRECAN patriota doblje otadibinu na lutrijl. Itadomir Rackoric ("Pobjeda") BRODOLOMCI Komentator Radio RLma govorl o bucnlm diskusljama u talijanskom Parlamentu: "PoUUeari su kao brodovl — najvlie vicu kad su u magll 1 ne mogu da se sna-dju- ". KRITIKV TODMLADJUJE Nemaikl knjizevnlk Oln-t- er Gras koji Je pobornlk Brantove polltike uzlma 1-- pak u odbranu mlade soci-Jalls- te koji kritlkuju vladinu poliumi: Ta kritlka Je sigurno ne-prija- tna Tladl all kad mladl sociJaUsU ne bi blU takri, morall blsmo ih takvlma napravitl, Jer bez kritlke ne-ma polltike. Bitlisi su ubili Bitlise TtUEME 111 JE STVORILO, ЛТШЕЛ1Е III JE POKOPALO POCETAK KILUA: SMRT MEXAD2ERA BRAJENA EPSTEINA Bitlisi su mrtvl! 2ivlo Dzon Lenon, D2ordz Hari-so- n, Paul Mekartnl 1 Ringo Star (svakl pojedlnacno)! Bitlisi su definitivno umrll 1 pokopanl, u knjlzarama vise nece biti novlh ploca u mllijunsklm nakladama to-ga muzlckog sastava koji je suvereno vladao pop-sceno- m gotovo u cltavom proslom desetljecu. Cetlrl njegova clana krenula su tako reel na cetiri strane svijeta: sva-kl od njih nastavlja sam lstl posao, pokuSava da barem dlo slave I mlta Bltllsa pre-ne- se na svoje Ime, u knjlza-rama se prodaju pojedlnac-n- e ploce sve cetvorice — na-ravn- o, u znatno manjlm na-kladama. "Smrt" Bltllsa simbollfian Je dogadjaj sto prelazi svi-J- et pop-glazb- e. Stjegonose 1 glasnogovomlcl svoga vre-me- na, Bitlisi su, svojom glazbom, uspjeslma, prkosom i slobodom bill vodje 1 ldoll mladostl toga vremena. Ta mladost, zancsena ritmom 1 uznemlrena, nije zeljela promatratl kako start slusa-Ju- dl 1 dalje Bitlise, ostarjele 1 IstroSene, mo2da 1 celave. .. Teret trldesetlh godlna, u-m- or, obllje I raskoS, ljubav 1, napokon, itlvot nagrlzall su 1 na kraju pobljedlll to izu-zet- no prijateljstvo 1 surad-nj- u sto su vezall cetlrl mla-dl-da iz Llverpula 1 godlna-m- a Ih svljetu prlkazlvall kao Jedno tljelo i Jednu duSu. Svakako, rastavlll su lh lju-bav zivot. Bitlisi su ubili Bitlise. Ubojstvo 111 samou bojstvo? Zapravo, vrijeme koje lh Je stvorilo pokopalo lh Je, nljenjajud se samo. A branlll su se tri godlne. Pokusavall su zakrpltl rupe na torn, clnllo se, vjecltom organlzmu, ravnom bogovi-m- a. Jer pocetak kraja bio je, zapravo, odmah nakon smrtl Brajena Epsteina, nji-ho- va menedJlera, 27. augu-st- a 1967. godine. Sada se prica da Je D2on Lenon glav-- nl krivac, da Je on prvl na pusUo brod". Lenon Je nedavno, u raz-govo- ru s novlnarom maga-2ln- a "Rolling Stone", otkrlo Stephen Lea cock: Cudesna statistika Dva putnika su sjedila prcko puta mene u kupcu. Zahvaljujud tome mo-a- o sam lijepo da lh posmatram 1 da razgovjetno eujem sva-k- u rljec Iz njlhovog-- razso-vor- a. Vidjclo se da su stu-pl- ii sasvim slucajno u raz-f-ov- or 1 da se do tada nisu poznarali. Na njihovim lici-m- a se opatalo samozado-voljstr- o Ijudi, koji smatraju da su vrlo znacajne Jcdinke, a takodjer. onl su imali iz-Kl- ed zrelih mislilaca, koji se odavno bave problemima fl-lozo- fije 1 nauke. Jedan je itao knjieu, ko-ju je za vrijeme razgovora spustio pored sebe na prazno sjedilte. On rede: — Upravo sam citao neku vrlo zanlmljivu statistiku, vrlo zanlmljivu. — Ah, statistika, uzvlk-n- u druri — Cudesna je sta-tistika. U pravu ste gospo-din- e, ona je vrlo zanimljiva I ja je neobicno rolim. Volim da se u nju udubim, radije nego u nekl detektlvskl ro-ma- n. —- Zapazio sam, da Je kap-- I J lea rode napnnjena sit-nim- ... sa slduinlm... za- - Jedinstvo, 14. maja, 1971. — STRANA 6 — 1 — neke detalje o pocetku ras-pad- a. Za smrt Brajena Ep-steina Lenon Je saznao u IndJJl. "Znao sam odmah da ce sada poceti probleml" — prifia Dzon. "Nisam Imao l-lu- zlja, znao sam da ne mo-ze-mo radltl nlsta drugo oslm pjevatl. Obuzeo me strah!" Epstein Je Bitllslma bio sve: i otac, 1 majka, 1 duso-brtinl- k, 1 ispovjednlk. Kad Je on nestao, onl su se osje-tl- ll Izgubljenlma. "Kao da smo se vrtill u krugu" — kaze Lenon. U torn Je tre-nut- ku prvl reaglrao Paul Mekartnl: zelio Je postatl vodja medju Jednaklma. Po-slj- ao Je zrno razdora — la-vl- na je krenula. Lenon Je, zapravo — kako sam ka2e — prvl zello na-pust- ltl zajednlcku plovidbu kroz more pop-glazb- e, all Je lpak prvl korak ucinlo Me-kartnl. Lenon Je najavio svoj odlazak u avlonu dok Je sastav letlo u Toronto. Bio Je prlsutan i njlhov novl menedzer Alen Klein, koji nlje usplo steel autoritet (1 vlast) svojega prethodnlka. Pocell su se preplratl. Ras-pra- va Je nastavljena u To-ron- tu — pretvorlla se u svadju. Bila Je to prva oz-bllj- na svadja medju Bitllsl-ma. Pale su 1 teSke rijefii. Klein lh Je uzalud poku-iava- o umlriti: "Smirite se, smirite se! Sto vam Je?" Paul Mekartnl u Jednom Je trenutku pltao: "Sto sve ovo, zapravo znaci?" Dzon Lenon Je odgovorlo: "To znaci da Je klapa mrtva. Odlazlml" Prekllnjall su ga da nlko-m- e nlsta ne kaze. Imali su u torn trenutku tesklh fi-nanclj- skih problema s izda-vacko- m tvrtkom Northern Songs. Lenon Je obedao, a Paul Je tada rekao: "NISta nece bltl lzgubljeno sve dok drzis Jezik za zublma". Sest mjeseel kasnlje Paul Makartnl je lanslrao pjesmu "Odlazim". Iskorlstio Je si-tua- clju u sastavu — kaze Lencn — da bi lanslrao vla-stl- tu samostalnu plocu. boravio sam kako se tl dje-li- ci zovu . . . ovaj, sltnim stvardicama 1 svaki kubnl inc sadrii... ova J... sadr-II.- .. Cckajte da vJdlm: — Dobro, reclmo milion. — Da, milion Hi Cak mi-lljar- du, all svakako vrlo mnogo tih djelica. — Zar Je moguce? Mili-jard- u! Da, moze biti, znate ima zaista nevjerojatnih stvari u svijetu. Urmlmo, na prim jer, ugalj... — Da, uzmimo ugalj — rece prvi, zavalivii se joi udobnijc u svoje sjediste, sa izrazom najveCeg nauCnog ushidenja, koje osJeCa svakl naucenjak Hi filorof, kada govori o omiljenoj teml. — Da li vi znate — pro-du- ii drugi — da bi svaka tona uglja koja sagori u ne-ko- m motoru na takav pogon, odvukla kompoziciju voza sa Sest vagona... na daljl-nu.- .. na daljinu... zabora-vl- o sam tatnu udaljenost od polazne tacke... all, takav I takav vox. na tu 1 tu da-ljinu, 1 kada bi imao teilnu, tj. kada bi kompoilclja. voza lmala odredjenu teilnu... onda, hm, hm, ovaj... ta- - "Jednoga sam dana morao Izabratl" — kaze Lenon — "vjencati se s BlUlslma 111 s Joko. Izabrao sam Joko. I nlsam pogrijesio". Joko je Japanka, sadasnja supruga D2ona Lenona. Ona Je, cinl se. takodjer bila Je-dan kamenclc, ne beznaca-Ja- n, u mozaiku raspada Blt-llsa. I ostala trojica Lmala su djevojke, kasnlje su se o2enlli, all tu Japanlcu, tu nje2nu djevojku 2ute kose, nlsu mogll podnljetl. Sma-tra- ll su Je, cinl se, ncpo2elJ-nl- m uljezom u harmonlcnoj obiteljl. Lenon tvrdl: "Mrzlll su Je. A vjerovao sam da 6e to pro-- cl kad Je bolje upoznaju. All, cesto su sjedill zajedno, njih trojica sa svojim 2enama, poput nekakva prljavog zl-rl- ja, i sudlll nam, zapravo, ogovarall nas. To im nlkada necu oprostiti!" Prlznao Je JoS nesto: Bit-lisi su se drogirall, redovlto su uzlmall dozu LSD. Pocell su slucajno, u Londonu. Po-sjet- ill su Jednoga prijatelja, zubara, koji lm Je nepri-mjet- no u kavu ulio malo "praska". Bila su sva cetvo-г1с- л sa svojim djevojkama. "Bilo Je vcllcanstveno" — prlCa Lenon — "bila Je to luda noc. Uriah smo ullca-m- a. Svako 1 najmanje crve-n- o svjetlo sto se palilo cl-nllo nam se kao kolosalan po2ar". Bllo Je to 1964. Kad su Bitlisi u godlnama slave govorill o sebi — a ve-o- ma su cesto govorill o sebi — deflnlrall su se kao cetlrl dljela Jedne cjeline. Sada su, cinl se, shvatlll da su lpak cetlrl lndlvldualnostl, Cetiri razllCita tlpa. Saml su vje-rov- all u mlt Bltllsa, kao sto su u nj vjerovall i mllljunl mladlh slrom svijeta 1 pa-d- all u trans slusajucl lh. Sada Je san preklnut. A najveel 1 najludji san bio jc vjerovati da su Bitlisi bogo--vl 111 barem glasnlcl boga. Obozavatcljl su cesto povje-rova- ll u to — a "uvjeravao" ih Je u to dotad po monstru-oznos- tl nepoznat publlcltct— can broj, tj. taCna udalje-nost mi Je na vrh jezika, all ne -- nam nekako mi IzmiCe. — Ne misllm to, ved, C-udesna je statistika... — Vidlte dalje, na pri-mj- er, najzapanjujucija ra-Cun- ica Je ova; mlslim od --rih statistika uopCe; tice se, naime, udaljenost! od Zemlje do Sunca. Kada bi topovsko tanc bilo opaljeno iz topa ka Suncu... — Iz topa ka Suncu... — ponovi njegov sabesjednlk, klimajuCI glavom i ?a takvim izrazom na lieu, kao da Je to pojava koju je on vidio nebrojeno puta. — ...i kada bi to tane putovalo brzinom od... od_ — Kliometar u sekundi — usudi se da primjeti drugi. — Ali ne, gospodine, vi me ne razumijete, kada bi to tane putovalo strahovito velikom brzinom, upravo u-ia- sno velikom, njemu bi tre-ba- lo sto miliona, ovaj . . . sto miliona ... Do tog trenatka. sam Jcl nekako morao da podnosim njihor razgovor, all viie se nlje moglo... ustao sam I otttao u vagon za pusaCe

Similar works