Kontaktetablering ved avhør på stedet: En studie om politifolks opplevelse av kontaktetablering som grunnlag for avhøret som tas på stedet

Abstract

Studiens problemstilling er: Hvordan opplever erfarne kollegaer kontaktetablering som grunnlag for avhør på stedet? Gjennom intervju av 7 polititjenestepersoner i operativ tjeneste, søkte studien å gi innsikt i hvordan disse så på kontaktetableringen, og hvilke atferdsmessige faktorer som samsvarer med en vellykket kontaktetablering på stedet. Svarene fra informantene mine må ses i lys av den virkelighet avhør på stedet tas under, påvirket av tidspress og andre ytre forstyrrelser. Resultatene fra studien viser at informantene innledningsvis viste en noe faseinndelt og teoretisk forståelse av den kontaktetableringen som skjer på stedet. Dette kan forklares med blant annet mangel på kunnskap om fenomenet, manglende bevissthet rundt egen praksis eller intervjuets karakter i seg selv. Likevel viste de gjennom sine refleksjoner hvordan de satt inne med mye kunnskap om fenomenet i kraft av egen praktisk erfaring. Trygging var gjennomgående viktig for alle mine informanter. Tryggingen handlet om trygghet i forhold til situasjonen, avhørsprosessen og i relasjonen mellom avhøreren og den avhørte. For å skape denne tryggheten var innrammingen av avhøret særlig viktig. Ved å skape felles forståelse av avhørsprosessen, og målet med avhøret, ble klima for samarbeid dannet. Det å være tydelig og direkte ble sett som viktig i en slik sammenheng. For informantene mine var det også viktig å ha evnen til å tilpasse seg situasjonen og den de snakket med for å klare å oppnå god kontakt. Denne tilpasningen handlet om hvordan de brukte tid, og skapte ro, dersom de så at den avhørte fremsto som utrygg. Studien kan bidra til en dypere forståelse av kontaktetablering som fenomen ved avhør ute på stedet. Gjennom funnene dras tidligere forskning på kontaktetablering frem, og ses i lys av refleksjonene til praktikerne. Studien kan også skape økt bevissthet og refleksjon hos politifolk i forhold til egen praksis. Målet er å la det usagte bli sagt

Similar works

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.