Article thumbnail

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ПОСУДИН І АПАРАТІВ ХІМІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

By Vilimin Mikhailichenko, Dmytro Nechyporenko, Tetiana Novozhylova, Vadim Sebko, Inna Pitak and Oleh Pitak

Abstract

At present, in the industrially developed countries of the world, there is a steady growth in chemical production and high quality food products, therefore, the issue of training engineering personnel for enterprises in these industries is very relevant. In this regard, the peer-reviewed textbook is timely and necessary. It clearly and easily, at a high scientific level, provides general information about the foundations of designing vessels and apparatus for the chemical and food industries, the basic theoretical information that is the basis of the engineering method for calculating thin-walled vessels and the practical part. In the general part, the basics of designing vessels and apparatus, basic structural materials, manufacturing methods, installation, etc. are considered. In the theoretical part, the momentless theory of thin-walled shells (MTTD) is considered, which gives a complete picture of various types of loads acting on symmetric shells of revolution. Knowledge of the theoretical part is important not only for the general concept of the action of loads, but also for a deeper conscious approach to the design of apparatus and their elements. In the practical part, examples are given that illustrate the use of design dependencies and typical structural elements, control questions, options for tasks and applications with all the necessary data to perform calculations. An important advantage of this textbook is the close connection between theoretical and practical material. The theoretical material is presented logically and consistently with many figures, and the presence of specific examples of solving typical engineering problems significantly enhances the content and makes it possible to more productively master the material of the lectures. Each part of the textbook includes questions for self-examination of knowledge, as well as a list of literature for in-depth study of individual issues.   ISBN 978-617-7319-27-5 (print) ISBN 978-617-7319-28-2 (on-line)   Indexing:           У теперішній час в промислово розвинутих країнах світу спостерігається сталий ріст хімічного виробництва та продуктів харчування високої якості, тому питання підготовки інженерних кадрів для підприємств галузей цих промисловостей є досить актуальними. У зв’язку з цим підручник, що рецензується, є своєчасним і необхідним. У ньому наглядно і доступно, на високому науковому рівні викладені загальні відомості стосовно основ конструювання посудин та апаратів хімічної та харчової промисловості, основні теоретичні відомості які є основою інженерної методики розрахунків тонкостінних посудин та практичної частини. В загальній частині розглянуто основи конструювання посудин та апаратів, основні конструкційні матеріали, методи виготовлення, монтажу та ін. В теоретичній частині розглядається безмоментна теорія тонкостінних оболонок (БТТО), яка дає повну картину різноманітних видів навантажень діючих на симетричні оболонки обертання. Знання теоретичної частини важливі не тільки для загального поняття дії навантажень але і більш глибокого свідомого підходу до конструювання апаратів та їх елементів. В практичній частині наведено приклади, які ілюструють застосування розрахункових залежностей та типових елементів конструкцій, контрольні запитання, варіанти завдань та додатки з усіма необхідними даними для виконання розрахунків. Важливою перевагою даного підручника є тісний зв’язок між теоретичним і практичним матеріалом. Теоретичний матеріал викладено логічно і послідовно з багатьма рисунками, а наявність конкретних прикладів вирішення типових інженерних задач суттєво підсилює зміст і надає змогу більш продуктивного засвоювання матеріалу лекцій. До кожної частини підручника включені питання для самоперевірки знань, а також перелік літератури для поглибленого вивчення окремих питань.   ISBN 978-617-7319-27-5 (print) ISBN 978-617-7319-28-2 (on-line)   Індексація:       &nbsp

Topics: shell; vessel; yield point; strength factor; elliptical bottom; side bead; weld; external pressure; bending moment; modulus of longitudinal elasticity; stiffening ring; design wall thickness; creep limit; deformation, обичайка; посудина; границя текучості; коефіцієнт міцності; еліптичне днище; відбортування; зварний шов; зовнішній тиск; згинальний момент; модуль подовжньої пружності; кільце жорсткості; розрахункова товщина стінки; межа повзучості; деформація
Publisher: ПП "Технологічний Центр"
Year: 2020
OAI identifier: oai:omp.127.0.0.1:publicationFormat/47
Provided by: Technology Center
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://monograph.com.ua/pctc/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.