ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НОВИ УЧЕБНИЦИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК

Abstract

Јазикот претставува многу повеќе од обичен код. Тој во себе вклучува социјални елементи и контексти од кои зависи идната компетенција на говорителот, преведувачот или наставникот по странски јазик. Современите трендови во лингвистиката се насочени кон деконструирање на реалиите во јазикот претставени преку јазичните концепти. Начинот на кој се организирани учебниците по странски јазик се рефлектира на разбирањето на јазикот кој се излучува. Комбинацијата „наставник + учебник“ го определуваат она што студентите ќе усвојат и како тоа ќе го определи понатамошниот успех или неуспех во справувањето со јазичните реалии. Во овој труд ќе се обидам да претставам комбинација на методи и граматички пристапи кои треба да послужат за создавање нов вид учебници по странски јазик, чија задача е да ги достигне тековните напредоци во лингвистиката

Similar works

Full text

thumbnail-image

UGD Publishing System (Goce Delcev University - Stip / Университет „Гоце Делчев“, Щип)

Full text is not available
oaioai:js.ugd.edu.mk:arti...Last time updated on 11/5/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.