ПРАГМАТСКО-КОГНИТИВНИОТ АСПЕКТ НА ЛЕКСИЧКОСЕМАНТИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА МОДАЛНОСТА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Abstract

Јазичните средства и целоста на вербалната комуникација се реализира преку прагматиката и когнитивниот аспект, оттаму зборовите развиваат различни лексичкосемантички карактеристики. Само во практиката можеме да ги издвоиме основните необележани употреби и развивањето на модалноста и фигуративниот израз. Човекот вербално и невербално го означува секој исказ и отвора простор за толкување на она што го соопштува на различни начини. Како мерливи јазични средства за искажување на фигуративноста и стилската обоеност се јавуваат модалните зборови, партикулите и преку лексичкосeмaнтичката анализа доаѓаме до секундарните значења што го градат избраниот дискурс. Преку примери од македонскиот јазик се дава една насока за концептуализацијата на лексичкото значење на избрани зборови

Similar works

Full text

thumbnail-image

UGD Publishing System (Goce Delcev University - Stip / Университет „Гоце Делчев“, Щип)

Full text is not available
oaioai:js.ugd.edu.mk:arti...Last time updated on 11/5/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.