Article thumbnail

Сеизмичност на територијата на Република Македонија

By Blagica Doneva and Gorgi Dimov

Abstract

Територијата на Република Македонија тектонски е поврзана согеодинамичките процеси кои се одвиваат на Балканскиот Полуостров. Воденешно време, просторот на Балканскиот Полуостров се наоѓа во зонатана колизија помеѓу три големи плочи: Евроазиската, Африканската иАрапската кои се делат на помали плочи.Сегашната геодинамика на Балканскиот регион е под контрола наактивните тектонски процеси во Источниот Медитеран и тоа: субдукцијатана Јадранската микроплоча под Динаридите, субдукцијата на Јонската иЛевантинската микроплоча под Хеленскиот рововски систем и колизијатапомеѓу Евроазиската и Арапската плоча кои се во врска со СеверноАнадолскиот расед.Територијата на Република Македонија како дел од Балканскиотрегион, тектонски припаѓа на Медитеранската орогена област на Алпско-хималајскиот појас

Publisher: Goce Delcev University, Stip, Macedonia
Year: 2016
OAI identifier: oai:js.ugd.edu.mk:article/1278
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://js.ugd.edu.mk/index.php... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.