Povijest kemije i kemijskog inženjerstva Hrvatska kemija u XX. stoljeću. IV. Hrvatski kemijski časopisi

Abstract

Prikazan je početak i razvoj glavnih hrvatskih kemijskih časopisa koji su refererirani i u brojnim me?unarodnim bazama podataka. To su Croatica Chemica Acta, koji izdaje Hrvatsko kemijsko društvo, te Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quartely, koje izdaje Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa. Spomenuta je važna uloga koju je imao časopis kratkoga vijeka Revue Chimique u razvoju hrvatske kemijske publicistike. Navedeni su svi urednici tih časopisa, a u slučaju glavnoga hrvatskoga kemijskoga časopisa Croatica Chemica Acta i nazivi koje je nosio od svojega početka 1927. Također su spomenuti i časopisi Priroda i Prirodoslovlje, koji donose članke iz svih područja prirodoslovlja te imaju važnu ulogu u popularizaciji znanosti u Hrvatskoj, ali u kojima je kemija manje zastupljena. Priroda je najstariji hrvatski prirodoslovni časopis, čiji je prvi svezak tiskan 3. srpnja 1911. Prirodoslovlje se posebice usmjerilo na razvoj hrvatskoga prirodoslovlja te donosi prikaze o hrvatskim znanstvenicima i njihovih znanstvenim dosezima kroz povijest.The beginnings and the developments of the main Croatian chemical journals that are referred to in the number of international information sources are presented. These are the Croatica Chemica Acta, published by the Croatian Chemical Society and the Kemija u industriji (Chemistry and Industry) and Chemical and Biochemical Engineering Quartely, published by the Croatian Society of Chemical Engineers and Technologists. Also stressed is the important role that the first short-lived Croatian chemical journal Revue Chimique had in the development of Croatian chemical publishing. All editors of the three main Croatian chemical journals are listed and in the case of the Croatica Chemica Acta, all titles that this journal carried from its beginning in 1927. Additionally, the journals Priroda (Nature) and Prirodoslovlje (Natural Sciences) that publish articles from all fields of natural sciences including chemistry, are mentioned since they are important in the popularization of science in Croatia. Priroda is the oldest Croatian natural-science journal - the first issue appeared on July 3, 1911. Prirodoslovlje publishes articles about the development of Croatian science and Croatian scientific achievements through history. However, chemistry articles in both journals are relatively few

Similar works

Full text

thumbnail-image

Full-text Institutional Repository of the Ruđer Bošković Institute

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.