Методичні рекомендації з дисципліни «Математичні методи розв’язування інженерних задач» для практичних занять, виконання контрольної роботи, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.