10.29000/rumelide.706299

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Değerlendirme Unsuru Olarak Test Sistemi ve Test Sisteminin Rusça Öğretiminde Kullanımı

Abstract

Öz&nbsp;Eğitim programının öngörülen standartlarını yerine getirirken öğretilen bilgilerin öğrenciler tarafından ne kadar anlaşıldığını görebilmek için ölçme ve değerlendirme yöntemini belirleyebilmek oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden bahsetmiş olduğumuz bu değerlendirmenin doğru ve kesin yapılabilme konusu günümüzde güncelliğini korumaktadır. Ölçme ve değerlendirme yöntemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek ve bu konuya objektif yaklaşabilmek için öğrencilerin bilgi düzeylerinin kontrolünün de çeşitlilik içermesi önemlidir. Bilindiği üzere yüksek eğitim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi veren fakültelerde öğrencilerin edindikleri yabancı dil seviyelerini ve bu dildeki bilgi ve becerilerini ölçmek üzere farklı ölçme değerlendirme kıstasları uygulanmaktadır. Bu kıstaslar klasik yazılılar, sınava yönelik araştırma ödevleri ve testlerdir. Bunların arasında testler hem öğretmene hem de öğrenciye kazandırdıkları bakımından çalışmamızda irdelenmiştir. Test sistemi sadece yabancı dil eğitiminde değil aynı zamanda hayatın birçok alanında sıklıkla kullanılan, hem testti yapan hem de teste tabi tutulan şahıslara birçok avantaj sağlayan bir ölçme değerlendirme unsurudur. Ölçme değerlendirme unsuru olarak test sistemi sonuçlara daha objektif yaklaşılmasını, zaman kaybının en aza indirgenmesini, eksikliklerin hızlı tespiti ve bu sayede de eğitim sürecine hızlı müdahaleyi mümkün kılar. Çalışmamızda test sisteminin tarihsel gelişiminin yanında genel olarak yabancı dil eğitimine kattıkları ve özellikle de Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinde test sisteminin kullanılması ile ilgili naçizane görüşlerimiz yer almaktadır.&nbsp;Anahtar kelimeler:Test, yabancı dil, dil seviyesi, ölçme, değerlendirme.Abtract&nbsp;It is of great importance being able to determine assessment and evaluation style to be able to detect how much the instructions have been understood by the students while fulfilling the foreseen standards of education program. Thus, the matter of fulfilling the aforementioned assessment accurately and in great certainty still keeps its up-to datedness. It is also important to vary the detection methods of knowledge level of the students to be able to actualize assessment and evaluation method successfully and approach this matter objectively. As known, various assessment and evaluation methods have been applied to assess the language the students acquire in faculties of higher education institutions. Those methods are exams, research projects and tests. Among those methods, tests have been closely examined in our study about what they let the tutors and students acquire. Test system is an assessment and evaluation process which is not only used in language teaching but also used in various fields in life and it provides advantage to both the people taking the test and applying them. Test system as a means of assessment and evaluation system enables to approach the outcome more objectively, to minimize the waste of time, to detect the defects and intervene into the education environment rapidly. Apart from the test system’s historical development and its contribution to language teaching, our humble ideas about its usage in Russian Language and Literature will be given in our study.&nbsp;Keywords: Test, foreign language, language level, measuring, evaluation.</p

Similar works

This paper was published in Erciyes University - AVESIS.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.