Article thumbnail

The Theme of Sexuality in Novels for Children and Young Adults by Tomislav Zagoda

By Petra Maltarić

Abstract

U diplomskom će se radu analizirati dva romana Tomislava Zagode, Balada o Buginim gaćicama (2004.) i Križni put Gustava S. (2016.). Rad će se temeljiti na književnoteorijskim i književnopovijesnim spoznajama o dječjoj književnosti te na radikalnom pristupu književnosti koji nastoji svojim temama i pristupima pridonijeti estetičkoj i društvenoj transformaciji književnosti za djecu i mlade. U fokusu istraživanja bit će tema i prikaz seksualnosti, što će se analizirati na razini motiva, fabule, karakterizacije likova te na stilskoj razini. S obzirom na to da je tema seksualnosti tradicionalno bila tabu donedavno, u prvome dijelu rada dat će se povijest razvoja tabu tema u europskoj i američkoj književnosti za djecu i mlade te ponuditi objašnjenja za takav status teme seksualnosti, kao i prikazati razvoj te teme u hrvatskoj književnosti za djecu i mlade. Također će se problematizirati distinkcija književnosti za djecu i književnosti za mlade te vidjeti ima li razlike u pristupu toj temi i artikulaciji fenomena seksualnosti u romanima za djecu i u romanima za mlade u navedenim predlošcima. Pri tome će osobito biti značajno promotriti odnos između implicitnog autora i implicitnog čitatelja, kao i odnose moći koji neizostavno proizlaze iz odnosa odraslog kao autora i pretpostavljenog čitatelja, s obzirom na dob, spol i druge međusobne razlike.The thesis will analyze two novels by Tomislav Zagoda, Balada o Buginim gaćicama (2004) and Križni put Gustava S. (2016). The thesis will be based on literary-theoretical and literary-historical knowledge about children's literature and on a radical approach to literature that seeks to contribute to the aesthetic and social transformation of literature for children and young adults with its themes and approaches. The focus of the research will be sexuality which will be analyzed at the level of motives, plot, characters and at the stylistic level. Given that the topic of sexuality has traditionally been taboo until recently, the first part of the thesis will provide a history of the development of taboo topics in European and American literature for children and young adults and offer explanations for such status of sexuality, as well as the development of this topic in Croatian literature for children and young adults. The distinction between children's literature and young adults literature will also be discussed and it will be seen whether there are differences in the approach to this topic and the articulation of the phenomenon of sexuality in children's novels and in young adults novels in the above templates. It will be also important to consider the relationship between the implicit author and the implicit reader, as well as the power relations that inevitably arise from the relationship between the adult as author and the presumed reader, with regard of age, gender and other differences

Topics: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika., HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies., dječja književnost, adolescentska književnost, tabu teme, seksualnost, children's literature, adolescent literature, taboo topics, sexuality, HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Interdisciplinarne humanističke znanosti. Metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti., HUMANISTIC SCIENCES. Interdisciplinary Humanistic Studies. Teaching Methods in the Humanistic Sciences.
Publisher: University of Zagreb. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian language and literature.
Year: 2020
OAI identifier: oai:repozitorij.ffzg.unizg.hr:ffzg_1786
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.ffzg.unizg... (external link)
  • https://repozitorij.ffzg.unizg... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.