Organisering, erfaringer og utfordringer

Abstract

Arbeidsdeling og koordinering er to grunnleggende prinsipper i all organisering. Ifølge Henry Mintzberg (1983) er organisasjonsstrukturen summen av alle grep man har gjort for å få den arbeidsdelingen og koordineringen man ønsker. Når en kommune går over fra tre til to ledernivåer, er det en relativt radikal endring i disse to prinsippene; en endring som påvirker alle ledere i hele kommuneorganisasjonen—rådmannen, virksomhetslederne, politikerne (mer eller mindre direkte), og ikke minst de som ubønnhørlig mister lederstillingene sine. Det påvirker også hvordan kommunen driver ikke bare koordinering, men også strategisk styring og utvikling—funksjoner som må utføres uansett hvordan organisasjonskartet måtte se ut. Denne rapporten har tatt for seg to spørsmål knyttet til enheter som har betydelig ansvar for disse nevnte funksjonene: stab og støtte. Dette er enheter som får nye oppgaver og som møter ganske andre forventninger, særlig fra resultatenhetene, ved overgang til tonivåmodell. Vi bygger på en forestilling om at stabs- og støttefunksjonene er nødvendige i enhver organisasjon og ikke bare et nødvendig onde. Utvikling av disse funksjonene er vel så viktig som å kutte i dem. En slik forestilling fritar ikke stab/støtte fra presset om å levere best mulig interne tjenester til lavest mulig kostnad, og heller ikke fra presset på å flytte mest mulig av det offentliges ressurser over fra byråkrati til tjenesteproduksjon. Men det bygger på en forestilling om at også disse funksjonene må utvikles kompetansemessig og organisatorisk om målet er mest mulig demokratisk styrte og effektive kommuner

Similar works

This paper was published in NORCE Research Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.