Article thumbnail

Kalman filter for multitarget bistatic radar measurement

By Tomáš Minařík

Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením Kalmanova filtru v prostředí Matlab pro sledování výsledků měření bistatického radaru: bistatické vzdálenosti a Dopplerova kmitočtu v případě většího počtu cílů. Jsou zde popsány jevy, vedoucí k proměnnému počtu měření v důsledku výpadků detekce, zrození i zániku cílů i vzniku falešných cílů a potřebné úpravy filtru za účelem zajištění jeho správné funkce v těchto případech. Sledování výsledků měření jednotlivých bistatických radarů usnadňuje asociaci dat více radarů v případě velkého počtu cílů. Práce se dále věnuje i rozšířenému Kalmanovu filtru, který je využit pro sledování cíle po asociaci dat ze tří radarů. Vytvořené algoritmy jsou ověřeny na datech, vygenerovaných modely, rovněž popsanými v této práci.The Master thesis deals with design and verification of a Kalman filter for tracking results of bistatic radar measurement, i.e.: the bistatic range and the Doppler frequency in the case of multiple targets. There are described the phenomena leading to variations of the number of measurements due to detection failures, births and extinctions of targets as well as due to a false creation of targets. The thesis also includes description of the filter adjustments ensuring its correct function in this situation. The tracking of individual bistatic radar measurements facilitates final association of data, mainly in the case of multiple targets at a multistatic radar. Another part of the thesis is focused on the extended Kalman filter, which is used for the target motion tracking after association of data of three bistatic radars. Created algorithms are verified using data, generated by models, also described in this thesis.Fakulta elektrotechniky a informatikyPráce je logiky a přehledně členěna, její grafická i stylistická úroveň je velmi dobrá. Student byl po celou dobu velmi aktivní a samostatně zvládl poměrně náročnou náplň své DP. Studoval odbornou literaturu v rozsahu značně nad rámec doporučené literatury a zamýšlel se i nad různými souvisejícími otázkami. Student velmi dobře reagoval na otázky komise týkající se obhajoby DP. Práce byla nominována na studentskou cenu rektora II.stupně. Studentská cena rektora II. stupně za mimořádné studijní výsledky v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b)Stipendijního řádu Univerzity Pardubice.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: bistatický radar, Kalmanův filtr, rozšířený Kalmanův filtr, sledování velkého počtu cílů, bistatic radar, Kalman filter, extended Kalman filter, multi target tracking
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/75519
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.