Article thumbnail

Countryside in transition: socio-economic study of rural perception

By Ivana Čulíková

Abstract

Tématem bakalářské práce je socioekonomická studie vnímání venkova. První kapitola se zabývá definicí venkova a funkcemi venkova. Druhá kapitola zachycuje historický vývoj na venkově, definuje pojmy vyvlastnění, kolektivizace a restituce, analyzuje jednotlivé oblasti zemědělské činnosti na venkově. Třetí část analyzuje konkrétní oblast, zkoumá populační skladbu venkova, demografické poměry ve srovnání s městem, mapuje zaměstnanost v zemědělství. Ve čtvrté kapitole je popsána současná funkce venkova, role cestovního ruchu ve venkovských oblastech, je vyzdvižen význam regionálních produktů a aktivit.The topic of the bachelor thesis is a socio - economic study of rural perception. The first chapter deals with the definition of the countryside and the functions of the countryside. The second chapter captures the historical development in the countryside, defines the concepts of expropriation, collectivization and restitution, analyzes the various areas of agricultural activity in the countryside. The third part shows the population composition of the countryside, demographic conditions in comparison with the city, maps employment in agriculture. The fourth chapter describes the current function of the countryside, the role of tourism in rural areas, highlights the importance of regional products and activities.Fakulta ekonomicko-správníStudentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací na téma: Venkov v proměnách: socioekonomická studie vnímání venkova. Studentka odpověděla na otázky vedoucího práce: Pardubický kraj se řadí ke krajům s nejnižší turistickou návštěvností. Protože mezi funkce venkova se počítá i rekreační funkce, uveďte, jak by mohl venkov právě zde pomoci k podpoře cestovního ruchu? Jaké konkrétní příklady dobré praxe lze zde zaznamenat? Komise položila otázky: Jak se proměnily funkce venkova od roku 1989. Studentka na otázky odpověděla.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: venkovský prostor, funkce venkova, vyvlastnění, kolektivizace, restituce, rural space, rural functions, expropriation, collectivization, restitution
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/76327
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.