Article thumbnail

New possibilities of treatment of ovarian cancer

By Hana Machková

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití nových poznatků v léčbě ovariálního karcinomu. V práci jsou shrnuty současné poznatky o etiopatogenezi, symptomatologii a diagnostice karcinomu ovaria. Práce se dále věnuje jak standardní, tak cílené léčbě ovariálního karcinomu, včetně problematiky vzniku chemorezistence a následné prognózy onemocnění. Detailně jsou zde popsány zejména možnosti cílené léčby, které zahrnují inhibici angiogeneze, imunoterapii a v neposlední řadě také inhibici transdukčních kaskád spojených s karcinomem ovaria.This bachelor thesis focuses on the application of new knowledge for the treatment of ovarian cancer. The thesis summarizes current knowledge about the etiopathogenesis, symptomatology and diagnosis of ovarian cancer. It also deals with both standard and targeted treatment of ovarian cancer, including the issue of chemoresistance and subsequent prognosis. In particular, targeted treatment options are described in detail here, which include inhibition of angiogenesis, immunotherapy and, last but not least, inhibition of transduction cascades associated with ovarian cancer.Fakulta chemicko-technologickáPrezentace výsledků bakalářské práce.  Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.  Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: ovariální karcinom, léčba, inhibice angiogeneze, imunoterapie, inhibice signální transdukce, ovarian cancer, treatment, inhibition of angiogenesis, immunotherapy, inhibititon of signal transduction
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/76515
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.