CONTRIBUTO ALLA TIPOLOGIA DEI CAMPANILI ROMANICI IN ISTRIA

Abstract

Nel quadro degli studi di storia dell\u27arte i campanili istriani non hanno ancora trovato un\u27organica trattazione, benché, con le loro variegate caratteristiche tipo logiche e con le loro forme, lo avessero meritato. La rilevanza di queste pagine, pertanto, sta nell \u27 indicare l\u27esistenza del problema tipologico dei campanili e della loro cronologia e de !l \u27 importanza che assume il loro studio.U lstri razlikujemo ove tipove srednjovjekovnih zvonika: zvonik u osi procelja, slobodnostojeéi zvonik - kampanil, zvonik prislonjen uz ili na fasadu , zvonik unutar perimetra zida na zapadnoj strani, zvonik nad svetistem i »otvoreni« zvonik. Zvonik u osi procelja primjer ima u Sv. Tliji kod Baia. Zidovi zvonika organski su vezani sa zapadnim zidom crkve do visine kosine krova sto je potvrda da su zidani istovremeno. Viseéi luk ispod bifore poduprt je nazubljenom konzolicom koja je sigurni znak za dataciju zvonika, a ona nije kasnija od sredine Xl stoljeéa. Karakteristike slobodnostojeéeg zvonika- kampani la su masivnost, visina, uglavnom plasticka neraSClanjenost ploha, posljednji kat otvoren romanickim monoforama ili biforama i zakljucenost piramidalnim ili stozastim krovom. Jedan od primjera je zvonik Zupne crkve u Balama koji ima romanicka obi ljezja vidljiva u nacinu gradnje i polukruzno zavrsenim biforama zakljucnog kata, ali i goticka, kao sto je suzavanje zvonika prema vrhu i vertikalnost potencirana zakljucnim siljatim stoscem. Zbog ovih bi se karakteristika zvonik mogao datirati u sredinu XIV sto ljeéa. Zvonik prislonjen uz ili na fasadu jednako je rasprostranjen kao i slobodnostojeéi zvonici - kampanili, a i oblikovne su mu karakteristike iste kao u kampanila, od kojih se razlikuje time sto nije samostalan. lstarski je primjer zvonik crkve Sv. Jurja Starog u Plominu, naslonjen na procelje. Zvonik unutar perimetra crkve na zapadnoj strani slicnih je ili istih oblikovnih karakteristika koje se susreéu kod dva prethodna tipa. Rijetko se javlja na istarskom prostoru, a to potvrduje samo primjer zvonika crkve Sv. Lovre na groblju kod Sutlovreca Pazenatickog. Stilsko obiljdje zvonika je romanicko-goticko, pa bi ga se obzirom na ove karakteristike mozda mogio datirati u sredinu XIV stoljeéa. Osobitosti istarskog prostora, prvenstveno njegova otvorenost, rezultirala je prihvaéanjem i razvijanjem dva osebujna i jedinstvena tipa: zvonika nad svetistem i »otvorenog « zvonika. Sudeéi po rezultatima istrazivanja, zvonik nad svetistem crkve Sv. Jurja izmedu Zavrsja i Groznjana jedini je takav primjer u Istri. Njegova je datacija, najvjerojatnije, XIII stoljeée. N ad juznom apsidom dize se zvonik, cetverokutnog tloctta, koji se od sredine visine vrlo blago suzava prema vrhu. Ulaz u zvonikje najuznom boku, a vanjsko stepeniste vodi do vrata kojima se ulazi direktno nad kalotu apside. Ovaj ti p zvon ika svojstven je iskljucivo istarskom prostoru, i ne nalazimo ga u sirem okruzju. U Ttaliji se javlja vrlo rijetko, te je poznat samo primjer zvonika Opatijske crkve u Summagi. U Sloveniji, u njezinom sjevernom dijelu orijentiranom prema Austriji i Njemackoj, nalaze se, u nekoliko primjera, slicna rjesenja zvonika nad svetistem. Medutim, zvonik nad juznom apsidom crkve Sv. Jurja izmedu Zavrsja i Groznjana rezu ltat je redukcijskog procesa koji proizlazi iz zvonika nad svetistem kojemu je u prizemlju memorija. Takvim smjestajem zvonika sveti ste dobiva vanjski naglasak, a takav nacin gradnje zvonika kontinuira od XI stoljeéa. Drugi tip je »otvoreni« zvonik koji , najvjerojatnije, dolazi iz ltalije, a takoder je poznat po jednom, prilicno devastiranom primjeru, crkvi Sv. Tome kod Rovinja. Po sredini sjevernog zida crkve izd ize se zvonik pravokutnog tlocrta, sa sjeverne strane otvoren dubokom ni som polukruznog svrsetka, a na zavrsnom katu su veliki , siroki, polukruzni otvori. U sirem regionalnom podrucju slicni tip zvonika susreée se kod crkve Sv. lvana Krstite lja u Trevisu

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:242851Last time updated on 10/23/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.