CENNI SOPRA LE CHIESE ESISTENTI O CROLLATE NEL TERRITORIO DI PEROI

Abstract

L’autore presenta sei edifici sacri presenti nel territorio perolese, uno dei quali fino a qualche anno fa usato come stalla. Si tratta di un lavoro di localizzazione, ubicazione e descrizione di chiese e cappelle per le quali vengono inoltre forniti dati sullo stato di conservazione e restauro, dati sulla proprietà, nonché fonti bibliografiche inerenti.U ovom je doprinosu autor opisao {est sakralnih objekata koji se nalaze na podru~ju Peroja, a me|u njima je jedan koji se do prije nekoliko godina koristio kao {tala. Rije~ je o radu u kojem se poku{alo ponuditi {to vi{e podataka o tim crkvenim objektima kao npr. lokacija, vlasni{tvo, dijelovi katastarskih mapa u kojima su zavedeni, planovi i presjeci zgrada, mjere, opis, spisi koji ih se ti~u, informacije o o~uvanju i o izvr{enim restauratorskim radovima korisnima da bi se ponudila skupna slika o stanju u kojem se danas ti spomenici nalaze, ali i kakvi su nekad bili. Jedno od bogatstva {ireg vodnjanskog podru~ja su mnogobrojne crkve, kapelice pa i bazilike od kojih su neke, na‘alost, u ru{evnom stanju, a nalaze se u Vodnjanu i u susjednim naseljima Gali‘ana i Peroj. Ovo posljednje mjesto, kojeg su Rimljani zvali Praetoriolum (mali pretorij), razoreno je epidemijama razli~itih bolesti, a daleke 1657., u okviru mleta~ke politike ponovnog napu~ivanja Istre, u njega se doselilo nekoliko crnogorskih obitelji pravoslavne vjere (porijeklom iz podru~ja nazvanog Crmnica). Oni su do dana{njih dana zadr‘ali svoju vjeru i obi~aje. U ovom je doprinosu predstavljeno {est crkava koje se i danas nalaze na podru~ju Peroja: Sv. Flor, Sv. Juraj, Sv. Grgur, Sv. Spiridon sa zvonikom i obli‘njom kapelom posve}enom Presvetoj Majci Bo‘joj te Sv. Stjepa

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:241931Last time updated on 10/23/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.