Comparison of museum display views and storage views on the lighting technique rules

Abstract

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and EnglishIncludes bibliographical references (leaves: 58-62)xi, 63 leavesSergileme vitrinlerinde görsel konfor, nesnelerin doğru algılanabilmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Bu doğrultuda günümüzde vitrin aydınlatması, giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, müze ve mağaza sergileme vitrinlerindeki aydınlatma ilkeleri karşılaştırılarak sergi nesnelerinin ışığa duyarlılıklarına göre elde edilmesi gereken maksimum aydınlık düzeyleri, ışıklılık sorunları ve doğru görme koşullarının sağlanabilmesi için alınacak önemleler araştırılmıştır. Ayrıca sergileme hacmi içersindeki aydınlatma sistemleri ve nesnelerin algılanmasına etkisi üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında aydınlatma kavramı, doğal ve yapay aydınlatma konuları ele alınıp, aydınlatmanın mekân kavramı ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Sergileme mekânlarında aydınlatma tasarımı, aydınlatmanın işleyişine ve kişilerin görsel algısı üzerindeki etkisi ayrıca ele alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında aydınlatma, aydınlatma tekniği ve ışık kaynakları başlığı altında, doğal günışığı ve yapay aydınlatma sistemleri ve ışıklıklar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde müze ve mağaza vitrinleri incelenmiş, aydınlatma düzenleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda sergileme düzeni sabit tutularak araştırmanın koşulları sınırlandırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında aydınlatmanın, tasarımla bir bütün olarak düşünülmesi ve bütün süreçlerde bu ilkeyle hareket edilmesi gerektiğinden yola çıkılarak, müze sergileme vitrinleri ile mağaza vitrinleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuş olup sergileme düzeni ile aydınlatma düzeninin birlikte tasarlanmasının önemi vurgulanmıştır.In display cases lighting design is a factor that directly affects the visibility of the eyes as well as the correct perception of the works and not being damaged by light. For this reason, lighting design becomes increasingly important in today's museums and exhibitions. In this study, the lighting principles in museum display cases and shop windows are investigated and international standards are being investigated for criteria such as maximum brightness levels, luminosity problems, correctness of color rendering index conditions to be provided according to the light sensitivity of exhibition nesnects. In addition, the general lighting systems of the exhibition space and other parts of the building were researched and the influence on the perception of the nesnects and the space is examined. Within the scope of the research, the concept of lighting, natural and artificial lighting topics are discussed, and the relationship between the concept of lighting and the concept of lighting is emphasized. Lighting design in exhibition spaces, the functioning of illumination and the effect on the visual perception of the people are also discussed. The purpose and method of working in the first phase of the work is specified. In this direction, Under the title of lighting, lighting technique and light sources, natural (daylight) lighting and artificial lighting systems and devices have been examined. During the second phase of the study, museum and shop windows were examined, lighting schemes were assessed and the conditions of the research were limited by keeping the display order constant. The similarities and differences between museum exhibition displays and shop windows have been put forward by emphasizing the importance of designing the display arrangement and the lighting arrangement together because the enlightenment should be considered as a whole with the design and all processes should be moved with this principle in the last stage of the work.GİRİŞAYDINLATMAAydınlatma KavramıAydınlatmanın AmacıDoğal AydınlatmaYapay AydınlatmaAydınlığın Niteliği ve NiceliğiVİTRİNVitrin Tanımı ve Vitrinin Tarihsel GelişimiMağaza VitrinleriMağaza Vitrinlerinde Aydınlatma İlkeleriMüze Sergileme VitrinleriMüze Sergileme Vitrinlerinde Aydınlatma İlkeleriVİTRİNLERDE KULLANILAN LAMBA VE AYGIT TİPLERİLambalarAkkor Telli Halojen LambalarElektriksel Boşalmalı LambalarFlüoresan LambalarMetalik Halojenürlü LambalarSodyum Buharlı LambalarLED LambalarMÜZEMüze Tanımı ve Müzeciliğin Tarihsel GelişimiMüze Vitrinlerinde Aydınlatma KriterleriMüze Sergileme Hacimlerinde Mekân ve Nesne AlgısıMüze ve Sergi Mekânlarında Doğal Aydınlatma KurgusuYanal Düşey Açıklıklar İle AydınlatmaÇatı Açıklıkları Yatay Açıklıklar İle AydınlatmaSergilenen Nesne ya da Yüzeylerin Aydınlatılmaya İlişkin Özellikleriİki Boyutlu ve Üç Boyutlu Nesnelerin Sergilenmesinde Aydınlatma KriterleriSERGİLENEN NESNELERİN AYDINLATMA KONUSU İÇİNDE KORUMA İLKELERİMorötesi Işınımların Zararlı Etkileri ve Alınacak ÖnlemlerIşık Işınımların Zararlı Etkileri ve Alınacak ÖnlemlerGörünür Işınımların ışık Zararlı Etkileri ve Alınacak ÖnlemlerMÜZE SERGİLEME VİTRİNLERİ İLE MAĞAZA VİTRİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMAS

Similar works

Full text

thumbnail-image

Isik University Academic Open Access

Full text is not available
oaioai:acikerisim.isikun....Last time updated on 9/16/2020

This paper was published in Isik University Academic Open Access.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.