oaioai:DiVA.org:naturvardsverket-8546

Vindkraft och renar : En kunskapssammanställning

Abstract

Rapporten sammanfattar elva olika undersökningar som studerat effekter av vindkraftparker och kraftledningar på renar, i Sverige och Norge. Olika projekt har gett till synes motstridiga resultat. Vid två av de undersökta vindkraftsparkerna i Sverige och i en ny studie från Norge har man funnit att renar har reducerat sin användning av områden som ligger 3–5 kilometer från vindkraftparker. En studie i Sverige och tre undersökningar i Norge har inte dokumenterat någon reducerad habitatanvändning i närområdet till de undersökta vindkraftparkerna. Rapportförfattarna förklarar varför det har blivit olika resultat från respektive undersökning. Rapportförfattarna ger sina rekommendationer om framtida forskning och diskuterar hur traditionelkunskap bör integreras i framtida undersökningar

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:naturvardsverket-8546Last time updated on 9/15/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.