Sobre dues inscripcions en honor de Luci Licini Segon, una d'elles inèdita

Abstract

Un deis personatges de menció inexcusable en parlar de Vic a l'època romana és Luci Licini Segon puix que un deis seus pedestals, trobat el 1826 sota el paviment de l'església barcelonina de Sant Jaume, avui desapareguda, fa esment dels decurions dels ausetans i constitueix, juntament amb les migrades troballes epigràfiques de Vic, la no menys coneguda inscripció de Sevilla on apareix la primera cohort deis ausetans i la dedicatòria, a Tarragona, a un tal Pompeu Fae... Ausone, un dels elements importants de coneixement de l'Ausa romana

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Full text is not available
oai:diposit.ub.edu:2445/170528Last time updated on 9/15/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.