10.1016/s1474-6670(17)52678-6

Utopia

Abstract

U ovom radu dane su najopćenitije karakteristike utopije kao što su permanentna kritičnost u odnosu na institucije društva, zatim njena ukorijenjenost u imaginarnom, te mogućnost konkretizacije utopije. U promišljanju utopijskog pogleda na svijet zadržalo se na tradicionalnoj zamjerci o njenoj nedjelotvornosti. Da bi se bolje prikazao taj fenomen dan je najgrublji historijski pregled utopijskog stvaralaštva, počevši od shvaćanja utopije kao bolje zajednice ljudi utemeljene na mitu o idealnom gradu i novom utemeljenju prisutnom od Platona do Asimova. Također je spomenuto nekoliko stvarnih pokušaja ostvarenja utopije kroz ljudsku povijest. Posebno je obrađena ideja Karla Mannheima o kraju utopije. U radu se pokazalo da pojam o kraju utopije ne znači njenu smrt, a odumiranje specifičnih utopija ne znači i nestanak utopizma, već da su se samo oblici njenog ispoljavanja promijenili. Ovim radom pokušalo se pokazati da ozbiljenje utopije ne ovisi ni od kakve sile izvan ili iznad čovjeka, već ovisi isključivo o njemu samom.In this paper the most general characteristics of the Utopia such as permanent critique of the institutions of the cosity, the utopia’s inverteracy in imagery and the possibilities of its realizations arc discussed, reflecting the utopian viewpoint the traditional objection to its inactivity’ has been preserved. In order to emphasize this phenomenon the most general historical review of the utopian opus starling from the understanding of the Utopia as a more just community founded on the myth of the ideal place and the foundation present from Plato to Asimov, has been presented. Also we mentioned several actual attempts of the Utopia’s realizations through the human history. We particularly elaborated Karl Mannheim \u27s idea of the end of the Utopia.In this paper we tried to show that the concept of the end of the Utopia doesn’t mean its death, and that the withering away of the particular utopias doesn\u27t mean Utopia is going to disappear. It only means that the forms of its realizations have changed. In this paper we tried to demonstrate that the realization of the Utopia doesn\u27t depend on any force out or above but only on people themselves

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:155115Last time updated on 5/9/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.