ERWARTUNGEN FÜR DIE ERSTEN JAHRZEHTE DES 21. JAHRHUNDERTS

Abstract

U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja na studentskom uzorku (1997. godine; N=685) na četiri studijska područja (agronomija, medicina, sociologija, strojarstvo i brodogradnja) na Sveučilištu u Zagrebu. Ispitanici su procjenjivali ostvarivost 16 konkretnih »vizija« u sljedećih 30 godina. Rezultati pokazuju: (1) oko 25% ispitanika nije siguran što bi očekivao; (2) preko 70% ispitanika očekuje ostvarivanje samo nekoliko »vizija« (povećanje zagađenja okoliša, povećanje tehnološke ovisnosti čovjeka, povećanje ovisnosti nerazvijenih o razvijenim zemljama); (3) manje od 35% ispitanika očekuje da će biti dovoljno hrane uz pomoć genetskog inženjeringa, stvaranje »natčovjeka«, da će se smanjiti ljudska kreativnost. Autor konstruira »scenarij 2025« u kojemu su prepoznatljivi optimizam i pesimizam u očekivanju budućnosti. U takav »scenarij« uvrštene su sve one »vizije« za koje preko 50% ispitanika drži da će se ostvariti. Porast će ugled i utjecaj znanstvenika u društvu. Znanost i tehnologija će pronaći manje rizične izvore proizvodnje energije. Za većinu danas neizlječivih bolesti bit će pronađeni lijekovi. Zahva¬ljujući boljoj medicinskoj zaštiti i višem standardu produžit će se prosječni ljudski životni vijek. Međutim, pojavit će se nove još smrtonosnije i raširenije bolesti nego današnje za koje desetljećima neće biti lijeka. Zagađenost okoliša povećat će se bez obzira na znanstveno–tehnološki razvoj. Čovjek neće izgubiti sposobnost kreativnog mišljenja, ali neće stvoriti niti »natčovjeka«. Čovjek će postati potpuno ovisan o tehnologiji, a nerazvijene zemlje o razvijenima. Multivarijatnom analizom dobivena su četiri faktora: pogoršanje zdravstvenih i ekoloških uvjeta (F1); napredak znanosti poboljšava kvalitetu življenja (F2); eugenik (F3); razvojna distanca (F4). Analizom varijance (1) studijskih skupina (agronomija, sociologija, medicina, strojarstvo) i (2) »etos–tipova« (egocentrici, utilitaristi, biocentrici, holisti), utvrđene su: (1) značajne razlike između studijskih skupina samo na prva dva faktora (F1 i F2). Studenti agronomije više od drugih očekuju pogoršanje zdravstvenih i ekoloških uvjeta te s pomoću znanosti i tehnike poboljšanje kvalitete življenja; (2) značajne razlike između četiri etos–pozicije na prvom (F1) i četvrtom faktoru (F2). »Holisti« su značajno skloniji prvom faktoru (F1), a »utilitaristi« četvrtom faktoru (F4).An empirical research was carried out among students of the University of Zagreb (1997; N = 685) including four undergraduate study programmes – agronomy, medicine, sociology, and machine and naval engineering. The informants had to evaluate the feasibility of 16 particular “visions” of the next 30 years. The results are as follows: (1) some 25 per cent of all informats are not sure what to expect from the future; (2) over 70 per cent of the informants believe that only a few “visions” will come true – such as increased environmental pollution, greater men\u27s dependence on technology and more significant underdeveloped countries\u27 dependence on the developed; (3) less than 30 per cent of the informants expect enough food produced by genetic engineering, the creation of a “superman” and a decrease of human creativity. The author invents the “Script 2025" in which both pessimism and optimism can be identified concerning the expectations from the future. By a multivariant analysis four factors have been identified: deterioration of health and environmental conditions (F1); a higher quality of life caused by the advance of science (F2); eugenics (F3), and developmental distance. By analysis of variance carried out on the four undergraduate programmes and four behavioural types (the egocentric, the untilitarian, the biocentric, the holist) the following differences have been identified: (1) significant differences between informants enrolled in different undergraduate programmes concerning only the first two factors (F1) and (F2). More than others it is the agronomy undergraduates who are expecting a deterioration of health and environmental conditions and a better quality of life caused by the advance of science. Significant differences can be observed between the four behavioural types as related to the first (F1) and forth (F4) factor. The “holist” tends significantly to the first (F1), and the “utilitarian” to the forth (F4) factor.Durchgeführt wurde eine empirische Forschung unter den Studierenden (1997; N = 685) folgender vier Studienbereichen an der Universität Zagreb: Agronomie, Medizin, Soziologie, Maschinen– und Schiffsbau. Der Autor konstruiert das “Szenario 2025", in dessen Rahmen dessen hinisichtlich der Zukunftserwartungen Optimismus und Pessimismus erkennbar sind. In ein solches ”Szenario" wurden alle “Visionen” integriert, die mehr als 50 % aller Befragten realisierbar hält. Durch eine multivariante Analyse konnten vier Faktoren festgestellt werden: die Verschlechterung gesundheitlicher und ökologischer Verhältnisse (F1); eine durch den wissenschaftlichen Fortschritt erhöhte Lebensqualität (F2); die Eugenik (F3); die Entwicklungsdistanz (F4). Durch eine Varianzanalyse (1) der einbezogenen Studienrichtungen (Agronomie, Medizin, Soziologie, Maschinen– und Schiffsbau) und (2) der vier “Verhaltenstypen” (Egozentriker, Utilitaristen, Biozentriker, Holisten) konnten (1) signifikante Unterschiede nur zwischen den ersten zwei Faktoren (F1 und F2) festgestellt werden. Die Agronomiestudierenden erwartert mehr als andere Studierende eine Verschlechterung gesundheitlicher und ökologischer Verhältnisse und eine durch Wissenschaft und Technik erhöhte Lebensqualität. (2) Signifikante Unterschiede konnten auch unter den vier Verhaltenstypen hinsichtlich des ersten (F1) und des vierten (F4) Faktors festgestellt werden. Die Holisten neigen eher zu dem ersten Faktor (F1), die Utilitaristen hingegen zu dem vierten (F4)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:141655Last time updated on 5/9/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.