The Associations of Infant Regulatory Problems with Maternal Parenting Stress in Toddlerhood

Abstract

Tavoitteet: Vauvan säätelyongelmat ilmenevät itkun, nukkumisen ja syömisen vaikeuksina. Niiden on havaittu olevan yhteydessä lapsen myöhempiin käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin sekä vanhempien stressiin, uupumukseen ja negatiivisiin tunteisiin. Vähemmän tiedetään kuitenkin siitä, kuinka nämä varhaiset ongelmat liittyvät myöhempään stressiin, erityisesti koskien vanhemmuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ovatko ensimmäisen elinvuoden aikana ilmenevät vauvan säätelyongelmat yhteydessä äidin vanhemmuusstressiin taaperoiässä. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 649 äitiä ja heidän terveenä ja täysiaikaisena syntynyttä vauvaansa, jotka rekrytoitiin synnytyssairaalasta. Kun lapsi oli vuoden ikäinen, äiti ja/tai isä täyttivät kyselyt koskien lapsen säätelyongelmia. Itkua arvioitiin Wesselin kriteereihin perustuvalla kyselyllä, unta Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ) -kyselyn avulla ja syömistä Montreal Children’s Hospital Feeding Scale (MCH-Feeding Scale) -kyselyllä. Äidit arvioivat vanhemmuusstressiään lapsen ollessa 2-vuotias Parenting Stress Index/Short Form (PSI-SF) -kyselyllä. Vauvan säätelyongelmien ja äidin vanhemmuusstressin välistä yhteyttä tarkasteltiin lineaarisen regressiomallin avulla. Tulokset: Vauvan säätelyongelmat olivat yhteydessä äidin vanhemmuusstressiin vuotta myöhemmin. Tulosten perusteella äidit, joiden vauvoilla oli säätelyongelmia, kokivat erityisesti stressiä koskien lapsensa vaativuutta sekä psyykkistä ahdinkoa (distress). Useamman säätelyongelman samanaikainen ilmeneminen oli yhteydessä suurempaan stressin määrään. Johtopäätökset: Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, miten säätelyongelmat ja vanhemmuusstressi ovat yhteydessä vauva- ja taaperoiässä. Tulokset korostavat varhaisen tuen merkitystä perheille, joissa ilmenee säätelyongelmia ja vanhemmuuteen liittyvää stressiä.Aim: Regulatory problems in infancy manifest as difficulties in crying, sleeping and feeding. They have been linked to later behavioral and emotional problems, and also to parental stress, fatigue and negative affect. However, less is known about the relationship between these early problems and subsequent parenting stress in particular. The aim of this study is to examine whether infant regulatory problems during the first year of life are associated with maternal parenting stress during toddlerhood. Methods: The final sample included 649 mothers and their healthy full-term infants who were recruited at birth. When the child was 12 months old, infant crying was assessed with questions based on the Wessel criteria, sleeping was assessed with the Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ) and feeding was assessed with the Montreal Children’s Hospital Feeding Scale (MCH-Feeding Scale) by the mother and/or the father. When the child was two years old, the mother evaluated her parenting stress with the Parenting Stress Index/Short Form (PSI-SF). Linear regression analysis was used to examine the associations between infant regulatory problems and maternal parenting stress. Results: An association between regulatory problems in infancy and parenting stress one year later was found. The findings suggest that infant regulatory problems are most strongly associated with mothers perceiving their child as demanding and maternal distress. Multiple regulatory problems were associated with more parenting stress. Conclusions: These findings provide information about how regulatory problems and parenting stress are associated in the early years of life. The results emphasize the importance of early support

Similar works

This paper was published in Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.