Article thumbnail

Simulation and Prediction of 3D Printing of Metallic Alloys using Powder Bed Fusion Technology

By Vladimír Ptáček

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na aditivní technologii výroby, a to zejména na slinování/spékání kovových prášků laserovým paprskem technologií Powder Bed Fusion. Tato technologie je dělena na další procesy dle použitého zdroje tepla. Diplomová práce se podrobněji zabývá procesem SLM (Selective Laser Melting) a je rozdělena na dvě části, teorii a experiment. Teoretická část obsahuje seznámení s dříve jmenovanou technologií. Experimentální část je podložena výpočtem napětí a deformace v 3D modelu pomocí počítačového programu. Pro zjištění vnitřních, zbytkových napětí byla kalibrována, laboratorními zkouškami, zkušební nerezová ocel 316L. Vzhledem k deformaci 3D modelu jsou přednastavené parametry ověřené simulací. Následně je provedeno změření deformace modelu a na základě výpočtu stanoveny nové rozměrové hodnoty modelu. Správnost nastavení a výpočtu je ověřena simulací 3D tisku. Výsledkem byl model s předdefinovanou geometrií, který byl připraven pro 3D tisk.The diploma thesis is focused on additive production technology, especially on melting/ sintering of metal powders by laser beam using Powder Bed Fusion technology. This technology is divided into other processes according to the heat source used. The diploma thesis deals in more detail with the SLM (Selective Laser Melting) process and is divided into two parts, theory and experiment. The theoretical part contains an introduction to the previously mentioned technology. The experimental part is based on the calculation of stress and strain in a 3D model using a computer program. To determine the internal, residual stresses, 316L stainless steel test material was calibrated by laboratory tests. Due to the deformation of the 3D model, the preset parameters are verified by simulation. Subsequently, the deformation of the model is measured and new dimensional values of the model are determined on the basis of the calculation. The correctness of the settings and calculation is verified by simulation of 3D printing. The result was a model with predefined geometry that was ready for 3D printing.346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiedobř

Topics: 3D tisk, Predikce napětí u 3D tisku, Selective Laser Melting, Powder Bed Fusion, Aditivní výroba, 3D printing, Stress prediction in 3D printing, Selective Laser Melting, Powder Bed Fusion, Additive production
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2020
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/141250
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/14... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles