Article thumbnail

Innovative physical security proposal of selected sport's facility object

By Daniel Coufal

Abstract

Cílem této práce je vytvořit inovativní návrh fyzické bezpečnosti vybraného objektu sportovního zařízení, konkrétně restaurace a přilehlého pozemku. První kratší část práce se věnuje teorii spojené s fyzickou ochranou, jejím dělením a uvádění konkrétních prvků ochran. Další část práce, část praktická se věnuje popisu objektu, především jeho stávajícímu zabezpečení. Dále praktická část obsahuje statistiky kriminality v místě a okolí objektu, identifikaci a hodnocení rizik pomocí několika metod. Poslední část se věnuje variantnímu návrhu fyzické ochrany pro tento objekt a finančnímu ohodnocení těchto variant.The aim of this bachelor thesis is to suggest an Innovative physical security proposal of selected sport's facility object, particularly a restaurant and an adjacent property. The first shorter part deals with the theory of physical protection, it´s divison, and introduces specific security elements. The practical part deals with the description of the building, especially it´s currently used security. Furthermore, the practical part contains statistics of crime in and around the building location, identification and evaluation of risks using several methods and the last part deals with a variant proposal of physical security for this area and financial evaluation of these variants.060 - Katedra bezpečnostních služebvelmi dobř

Topics: fyzická ochrana, ochrana osob a majetku, riziko, analýza rizik, zabezpečení objektu, physical protection, protection of persons and property, risk, risk analysis, building security
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2020
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/140211
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/14... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles