Article thumbnail

Evaluation of the Relation Between Housing and Crime

By Ivana Mičková

Abstract

MIČKOVÁ, Ivana: Zhodnocení vztahu bydlení a kriminality. [Diplomová práce]. / Ivana Mičková. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta. Katedra veřejné ekonomiky. - Vedoucí práce: Ing. David Slavata, Ph.D. Rok obhajoby: 2020. Počet stran: 92. Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie vzťahu bývania a kriminality v sledovanom období 2013 – 2017. Cieľom je zhodnotiť potenciálne existujúcu súvislosť medzi sektorom bývania a páchaním trestných činov v Slovenskej a Českej republike. Práce si tiež kladie za cieľ potvrdiť alebo vyvrátiť zvolenú hypotézu, že najviac trestnej činnosti je v nájomných bytoch. Práca je systematicky rozdelená na päť kapitol, pričom prvá je úvod a posledná záver. Druhá kapitola je venovaná základným pojmom. Sú definované pojmy ako funkcia a forma bývania, sociálne aspekty bývania, vývoj bytovej politiky v každej krajine a kriminalita. Tretia kapitola zahrňuje základné ukazovatele bývania a kriminality, ktoré sú potrebné pre zhodnotenie ich vzťahu. Kapitola zahŕňa teoretickú časť, ale aj zozbierané štatistické dáta. Štvrtá praktická kapitola obsahuje analýzu vzťahu segmentov bývania a kriminality. Na základe sledovaných ukazovateľov by mal čitateľ získať predstavu o ich vplyve na násilnú a majetkovú trestnú činnosť.MIČKOVÁ, Ivana: Evaluation of the Relation Between Housing and Crime. [Diploma thesis]. University of Mining - Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. Department of Public Economics. - Supervisor: Ing. David Slavata, Ph.D. Year of defense: 2017. Pages: 92. Diploma thesis is focused on the evaluation of the relationship between housing and crime in the period 2013-2017. The aim of the thesis is to evaluate the potentially existing link between the housing and crime in Slovakia and Czech Republic. The work also aims to confirm or refute the chosen hypothesis that the most crime is in rental apartments. The work is systematically divided into five chapters, the first is the introduction and the last conclusion. The second chapter is devoted to the basic concepts. Terms such as the function and form of housing, social aspects of housing, the development of housing policy in each country and crime are defined. The third chapter includes the basic indicators of housing and crime, which are needed to evaluate their relationship. The chapter includes a theoretical part but also collected statistical data. The fourth practical chapter contains an analysis of the relationship between the segments of housing and crime. Based on the monitored indicators, the reader should get an idea of their impact on violent and property crime.153 - Katedra veřejné ekonomikyvýborn

Topics: bývanie, bytová politika, forma bývania, vzťah, kriminalita, trestný čin, housing, housing policy, form of housing, relationship, crime rate, crime
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2020
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/139782
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/13... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles