"I saw a tiger"... but did I see a true-crime? : En studie i den historiska utvecklingen av true-crime och serien the Tiger King. 

Abstract

Denna studie har i syfte att nå utökad kunskap inom genren true-crime, dess historiska utveckling samt senaste tillskott. Studiens metodik består av såväl en litteraturstudie av tidigare forskning som en narrativanalys av serien The Tiger King. Tre kompletterande frågeställningar har framställts i syfte att vägleda studien och dess disposition. Det teoretiska ramverket består av genreteori och teorier i narrativanalys från Gerard Genette och Ian Punnett. Litteraturstudien, som är presenterad kronologiskt, identifierar ett antal intentionsmässiga utvecklingar för true-crimes historia. Dessa intentioner består av sensation, verklighetsrapportering, underhållning samt oskyldighetsrevolution. Den narrativa analysen av serien the Tiger King är uppdelad och analyseras kronologiskt utefter sina sju avsnitt. Analysen tyder på en stundvis avsaknad av narrativa aspekter som är väsentliga för true-crime och inslag av såväl sensationella som underhållande intentioner. Resultaten av litteraturstudien och den narrativa analysen sammanställs för studiens tredje frågeställning där the Tiger King behandlas utifrån genrens historiska utveckling. Förändringar i narrativets tidsaspekter, mängden avbildade aktörer och porträtteringen av rättsväsendet identifierades i studiens jämförelseanalys. Genrens mest uppseendeväckande förändring var dess porträtterande av offer och anklagade, samt hur dessa roller blivit ombytta. Dessa resultat leder studien till en diskussion kring genrens framtida utveckling och att the Tiger King kan innebära att true-crime genren återgår till underhållande intentioner. Studien diskuterar slutligen huruvida utvecklingarna inom genren dessutom tyder på en större samhällsförändring av attityderna mot brott och straff.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

redirect
Last time updated on 03/09/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.