Determining family relations using face images

Abstract

Cilj ovog rada je utvrditi rodbinsku vezu dviju osoba na temelju slika lica korištenjem algoritama za detekciju lica, verifikaciju i prepoznavanje uzoraka koji se nalaze na proslijeđenim slikama lica pojedinaca. U radu su opisane razne biometrijske tehnike, osnovne sličnosti među pojedincima koji jesu u rodbinskim vezama. Također, opisani su principi rada algoritama za utvrđivanje rodbinskih veza, te je prikazana struktura i osnovne značajke dubokih neuronskih mreža. U poglavlju s praktičnim radom objašnjeni su i prikazani korišteni skupovi podataka. Grafičko sučelje izrađene aplikacije je rađeno u Visual Studio 2019 u programskom jeziku C# u koji se unose slike lica i u pozadini se pokreće skripta napisana u programskom jeziku Python 3.6.8. koja spaja te slike u jednu te ju prosljeđuje mreži koja validira postojanje rodbinske veze među pojedincima na slici. Nadalje, grafički su prikazani rezultati treniranja mreže, te je donesen zaključak teme s obzirom na sve navedeno u radu

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.