Роль творчості у формуванні світоглядної культури особистості

Abstract

Статтю присвячено проблемі формування світоглядної культури як творчого потенціалу в розвитку особистості. Розкривається практична орієнтація світоглядної культури, яка є культурою практичного творення світу, наголошується її вагома присутність у творчості особистості, у її життєвому світі. У статті відзначається, що світоглядна культура є необхідною передумовою власної життєдіяльності особистості. Особливого значення світоглядна культура набуває в переломні історичні епохи, коли загострюється потреба в цілеспрямованій організації соціальної творчості, у подоланні відсталих установок, які втратили свій смисл цінностей, і в утворенні якісно нових форм творчості. Соціокультурний розвиток відповідно продукує зміст нових установок. Освоєння об’єктивних закономірностей суспільства, визначення історично найбільш значущих із них – вихідна основа пошуку оптимального поєднання суспільних і особистісних інтересів

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.