Article thumbnail

Ottavio II. Prince Piccolomini and his agents in 1739 - 1752

By Barbora Šnajdrová

Abstract

Tato práce se snaží na základě korespondence knížete Ottavia II. Piccolomini a jeho agentů Formandla, Gayera a Selbacha z let 1739 1752 vymezit pojem šlechtický agent a co nejlépe popsat jeho úkoly, pravomoce a místo v informační síti knížete. V úvodu je popsán vývoj bádání o novověké šlechtě a také dosavadní poznání funkce agenta. Další část je věnována historii italského rodu Piccolomini a nejvýznamějším členům tohoto rodu, včetně knížete Ottavia II. Třetí část práce se zabývá rozborem pramenné základny všech tří agentů a historií písemné komunikace obecně. Stěžejní částí práce je pak analýza dopisů jednotlivých agentů. Na jejich základě jsou u každého agenta do podkapitol rozdělena hlavní témata, kterým se převážně věnují. Práci uzavírá celkové shrnutí a porovnání s agenty jiných šlechticů, o kterých už vznikly historické práce.This thesis tries to define the concept of nobility agent and to find the best way to describe its tasks, powers and place from the information network of the prince. It is based on the correspondence of Prince Ottavio II. Piccolomini and his agents Formandl, Gayer and Selbach from the years 1739 - 1752. The introduction describes the development of modern research on the nobility and the current understanding of the function of the agent. Another section is devoted to the history of the Italian family Piccolomini and most important members of this family, including Prince Ottavio II. The third part deals with the analysis of basic resources for all three agents and a history of written communication in general. The main section is the analysis of the letters of each agent. From what we learn about each agent, we divide the main themes into subsections that describe agents' particular functions. The thesis is concluded by a summary and comparison with agents that worked for other noblemen and about which we can read in already published historical works.Ústav historických vědPředstavení práce. Posudek vedoucího práce a oponentky. Diskuse (rozdíl mezi vrchnostenským úředníkem a agentem, vztah k zaměstnavateli

Topics: Ottavio II. Piccolomini, 18th century, correspondence, agent, Nachod, šlechta, 18. století, korespondence, agent, Náchod, aristocracy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/61467
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/61... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.