Article thumbnail

Employment and service relation in Customs Service

By Simona Havránková

Abstract

Ve své bakalářské práci s názvem: "Služební a pracovní poměr v rámci celní správy" se v teoretické části zabývám působností celní správy, jejím celým rozsahem a následně je zde okrajově zmíněna historie. Poté jsem se zaměřila na legislativní stránku celní správy po vstupu do EU, nástroje a sjednocení celních správ v rámci celého Společenství, a pojem clo jeho vymezení a historie, protože je úzce spjat se služebním poměrem. Následující kapitolou jsou pak práva a povinnosti celníka. V celém rozsahu je zde uveden také pracovní poměr a detailně pak rozebírám podmínky přijetí do služebního poměru, pojmové vymezení, legislativní opatření a následné ukončení. V praktické části bylo stěžejní dotazníkové šetření, kterým jsem chtěla zjistit, jaké dopady měla pro příslušníky novelizace zákona č. 17/2012 Sb. O Celní správě České republiky kterou se ze třístupňové struktury celní správy stala dvoustupňová. Dalším šetřením jsem se pokusila zjistit jaké má služební poměr výhody a nevýhody oproti pracovnímu poměru. Toto dotazníkové šetření probíhalo výzkumnou metodou dotazník, který vyplňovali příslušníci Celního úřadu pro Královehradecký kraj.In my bachelor thesis entitled Employment and service ratio of Customs administration theoretical part I deal with the competences of Customs Administration, its extent and thereafter I marginally mention history. Then I focused on the legislative side of the Customs Administration after joining EU, tools and unification of customs administrations throughout the Community, and term customs - its definition and history, because it is closely related to the duty status. Following chapter is focused on the rights and obligations of a customs officer. The employment is indicated in its entirety, in detail I analyse the conditions of recruitment, definitions, legislative measures and subsequent termination. In practical part, the survey was crucial as I wanted to find out what was the impact of amendment to the Act Nr. 17/2012 Coll. The Customs Administration of the Czech Republic amending the three-tiered structure of customs administration to the two-tier one. By the further investigation I tried to find out what advantages and disadvantages has the duty service compared to the employment relationship. This survey was carried out as a questionnaire, wh ich was completed by members of the Customs Office for Hradec Kralove.Ústav správních a sociálních vědShrňte hlavní výhody a nevýhody zaměstnání ve služebním poměru z pohledu zaměstnance. Myslíte si, že reorganizace Celní správy (přechod na dvoustupňovou strukturu) měla svůj smysl a byla přínosná

Topics: Customs Administration, European Union, service ratio, employment, security forces, duty, customs officer, survey, legislation, customs office, celní správa, Evropská unie, služební poměr, služební zákon, pracovní poměr, bezpečnostní sbory, clo, celník, dotazníkové šetření, legislativa, celní úřad
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/61263
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/61... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.